بررسي ميزان شيوع افسردگي در ميان زنان در زندان زنان قزوين

بررسي ميزان شيوع افسردگي در ميان زنان در زندان زنان قزوين

تعداد صفحات: 156

حجم فایل: 115 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 70,000 ریال

تعداد نمایش: 31 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

70,000 ریال – خرید

 

عنوان                                                                            صفحه

چكيده1

فصل اول : كليات تحقيق                2

مقدمه3

بيان مسئله  4

سوال مسئله                4

فرضيه5

متغيرهاي تحقيق5

تعريف عملياتي و نظري 5

تعريف عملياتي            5

اهداف تحقيق              5

اهميت و ضرورت تحقيق                6

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق8

نمادهاي اسطوره اي در زمين           9

تعريف جرم 11

ديدگاه اجتماعي11

ديدگاه مذهبيون12

ديدگاه قانوني               12

تبين هاي ماوراء طبيعي 13

جرم شناسي كلاسيك14

جرم شناسي تحقيقي14

آمار و وضعيت زندانها15

وضعيت محكومين ، سن ، تامل در قاتلين زن      16

قاچاقچيان زن              16

زنان سارق   17

شخصيت مجرمان17

هوش در زندانيان18

طبقه اجتماعي و مجرميت              18

 

دوستي ها در بين زندانيان              19

اصطلاحات رايج در بين زندانيان20

افسردگي در اسيران جنگي             20

نظريه زيست شناسي23

ديدگاه رفتاري              24

ديدگاه لومبروزو26

ديدگاه آدلر 26

ديدگاه مازلو                27

پيشگيري از جرم28

تاريخچه افسردگي30

نشانه هاي افسردگي33

نشانه هاي بدني37

نژاد و طبقه اجتماعي40

افسردگي زمينه اي براي خود كشي 43

ديدگاههاي مختلف در مورد افسردگي45

نظريه شناختي             47

نظريه زيست شناسي49

نظريه اصالت وجود51

درمان افسردگي در ديدگاه ها و روشهاي مختلف روانپوشي     52

درمان زيستي              57

پيشينه تحقيق در خارج از كشور59

پيشينه تحقيق در داخل كشور        61

فصل سوم : روش پژوهش               66

جامعه آماري                67

نمونه آماري و شيوه نمونه گيري67

تست افسردگي بك67

شيوه نمونه گذاري71

روش تجزيه و تحليل اطلاعات          72

فصل چهارم : نتايج پژوهش             73

جدول 1     4 نمره خام آزمودنيها74

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري (بررسي و تبيين نتايج)       85

خلاصه نتايج                86

تبيين شيوع افسردگي در زندانيان87

تبيين نتايج ديدگاههاي مختلف روانشناسي         91

محدوديت ها               95

پيشنهادها   96

پيوست97

سپتامبر 2003             105

چرا مصرف فلفل در زندان ممنوع است؟             105

پي نوشتها   117

فهرست منابع              118         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

هدف از تحقيق حاضر ميزان شيوع افسردگي در بين زنان ومردان زنداني قزوين ومقايسه افسردگي آنها با زنان غير زنداني حدود سني 35 ساله شهر قزوين است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از مقايسه افسردگي زنان ،مردان زنداني ، مقايسه افسردگي زنان زنداني وغيرزنداني ومقايسه افسردگي زنان متأهل زنداني ، مجرد زنداني كه جامه مورد مطالعه زنان زنداني وغيرزنداني شهرستان قزوين است كه 35 نفر زنان زنداني در زندانهاي قزوين هست كه 30نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد و30نفر هم به عنوان زنان غير زنداني كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آمار توصيفي و استنباطي وtمتغيير مستقل استفاده گرديد كه جهت آزمون فرضيه ها از آزمون افسردگي بك استفاده گرديد كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد بين زمان زنداني وغير زنداني وهمين طور زمان زنداني مجرد و متأهل از لحاظ  افسردگي تفاوت وجود دارد و در سطح معني داري 5% قرار دارد ولي بين زنان زنداني و مردان زنداني تفاوت وجود ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

مشاهدات بين المللي بدون ارتباط با كشور تحت مطالعه افسردگي يك قطبي را بين زنان دو برابر شايع تراز مردان معرفي كرد . (كاپلان 1379صفحه 125)

از اين جنبه مي توان دليل سبك تزييني نا مناسبي دانست كه در مورد زنان اعمال مي شود . از جنبه هاي ديگر شايد به علت آن است كه زنان افسرده بيشتر به كلينيك ها مراجعه مي كنند . يا فردي كه طرفدار نظريه زيستي است . اختلالات هور موني را در اين زمينه موثر مي داند و يا فردي كه آسيب پذير است وقتي كه در يك مكان قرار مي گيرد زندگي شخصي او عمومي مي شود به زندگي شاد متنوع و حتي تميز هم از او سلب مي شود . و خود را در ميان افرادي مي بيند كه از لحاظ فرهنگي ، فكري با او فرق دارند . فرد مورد نظر حرفي براي گفتن ندارد . وجه اجتماعي خود را از دست داده مي بيند از اين رو فكر مي كند تمام اين مسايل به دليل جرمي است كه مرتكب شده است بر اساس فرضيه افسردگي در زنان نسبت به مردان بيشتر است . به طور اختصاصي تر استعداد فردي و محيطي نا مناسب افسردگي  را در زندان امري طبيعي تر جلوه مي دهد و تحقيق حاضر سعي در بررسي افسردگي در زنان زنداني و درك مؤلفه هاي جمعيت شناختي آن دارد .

 

 

بيان مسئله

در بررسي علل افسردگي محققان مختلف به عوامل ژنتيكي ، خانوادگي و محيطي  ، رواني و اجتماعي توجه داشته و بروز افسردگي را ناشي از صرف يك علت يا دليل بسيط و مشخص نمي دانند . ولي طبق بررسي ها جرايمي كه در زنان مرتكب مي شوند و حتي وسايل و روش هايي كه زنان بكار مي برند با مردان متفاوت است . علل ارتكاب جرم و بزهكاري زنان به عوامل عاطفي و جسمي ، هور موني و اختلالات رواني ، ذهني و تكوين نيافتن شخصيت بستگي دارد . كه آنان را وادار به جرايم مي كند ( حمزه پور و افشين جو1380به نقل از بهمبندي 82     1381)

سؤال مسئله

1              آيا ميزان شيوع افسردگي در ميان زنان زنداني بيشتر است يا زنان غير زنداني ؟

2              آيا ميزان شيوع افسردگي در ميان زنان زنداني بيشتر است يا مردان زنداني ؟

3              آيا ميزان شيوع افسردگي  در ميان زنان و مردان زنداني با ساير مردان و زنان غير زنداني تفاوت وجود دارد ؟

 

پاسخ دهید