بررسي و مطالعه تاثير انگيزه هاي دروني بر موفقيت تحصيلي دانشجويان – همراه با نمونه موردی

بررسي و مطالعه تاثير انگيزه هاي دروني بر موفقيت تحصيلي دانشجويان – همراه با نمونه موردی

تعداد صفحات: 154

حجم فایل: 185 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 80,000 ریال

تعداد نمایش: 35 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

80,000 ریال – خرید

 

عنوان         صفحه

چكيده 1

فصل اول : كليات تحقيق                2

مقدمه 3

بيان مسئله 5

اهميت و ضرورت تحقيق                7

اهداف تحقيق              8

فرضيه هاي تحقيق 9

تعاريف نظري و عملياتي  واژه ها و مفاهيم          10

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق 11 

انگيزش هاي دروني و بيروني           12 

مشوق ها و پيامدها 17

زيان هاي نهفته پاداش 24

پاداش هاي مورد انتظار و مادي 28

معاني ضمني               30

مشوق ها و پاداش ها 31

نظريه ارزيابي شناختي   36

دو نمونه از رويدادهاي كنترل كننده و اطلاع رسان 43

منافع كمك كردن به انگيزش دروني 46

درك مفهوم / يادگيري با كيفيت عالي 47

عملكرد مطلوب و سلامتي              48

انگيزش براي سازگاري مفيد است 50

انگيزه ها توجه را هدايت مي كنند 52

انواع انگيزش وجود دارد                 55

هيچ چيزي به اندازه يك نظريه خوب مفيد نيست 64

فهرست

عنوان         صفحه

منشا فلسفي مفاهيم انگيزشي          66

اراده : اولين نظريه بزرگ                 68

سايق : سومين نظريه بزرگ             76

نظريه سايق فرويد 77

نظريه سايق هال 79

زوال نظريه سايق 82

سال هاي پس از نظريه سايق           83

پيدايي نظريه هاي كوچك              87

ماهيت فعال انسان 89

فصل سوم : تعيين روش تحقيق 91

جامعه مورد مطالعه تحقيق              92

روش آماري مربوط به فرضيه ها 93

معرفي ابزار اندازه گيري تحقيق 94

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 96

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 103

پيشنهادات 106

محدوديت ها               107

ضمائم : پرسش نامه انگيزه هاي دروني در موفقيت تحصيلي    108

پرسش نامه انگيزه هاي دروني و تاثير در موفقيت تحصيلي     109

منابع و ماخذ               112

 

 

 

 

                چکيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير انگيزه هاي دروني بر روي موفقيت تحصيلي دانشجويان ورودي 85 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر است که فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از فرضيه کلي عبارتند از اينکه بين انگيزه هاي دروني و موفقيت تحصيلي رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه هاي جزئي عبارتند از سنجش وضعيت اقتصادي خانوده، روابط خانواده از نوع کنترل شده ايجاد محيط دوستانه با همسالان و هم سنان و تاثير اين عوامل بر موفقيت تحصيلي که جامعه موردمطالعه عبارتند از دانشجويان ورودي سال 85 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر است که در حدود 2100 نفر بوده که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده که جهت آزمون فرضيه ها از پرسش نامه انگيزه هاي دروني استفاده گرديده که داراي 30 سوال دو گزينه اي بله و خير است که جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري خي دو استفاده گرديده که نتايج بدست آمده نشان مي دهد که بين انگيزه هاي دروني و زير عوامل آن با موفقيت تحصيلي رابطه وجود دارد به غير از ايجاد محيط هم سن و سال با دوستان که گاهي باعث مي شود فرد نتواند به موفقيت برسد و همه اين فرضيه ها در سطح 5% معني دار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کليات تحقيق

 

 

 

 

 

مقدمه

انگيزه هاي دروني فرد  را نمي توان ا ز موقعيت هاي اجتماعي و فرهنگي و آموزشي آن جدا کرد. منشا بررسي انگيزه هاي دروني به يونانيان باستان، سقراط، افلاطون و ارسطو بر مي گردد. افلاطون معتقد است که انگيزه ها ي دروني از روح يه ذهن و روان سه جزئي که به صورت سلسله مراتبي تربيت يافته است، ناشي مي شود و در سطح ابتدايي، جنبه اشتهاآور روح است که به اشتها و اميال بدن، مانند گرسنگي و … کمک مي کند و در سطح دوم جنبه رقابت وجود دارد که معيارهاي ارتجاعي مانند احساس افتخار يا شرمندگي دخالت دارد در عالي ترين سطح، جنبه حسابگري دارد که به توانايي هاي تصميم گيري، روح، مانند عقل و انتخاب کمک مي کند و در ضمن هر جنبه عالي مي تواند انگيزه هاي جنبه هاي پائين را تنظيم کند. ارسطو از روح سه جزئي افلاطون که به صورت سلسله مراتبي تربيت يافته بود (اشتهاآور، رقابت جو و حسابگر) حمايت کرد، ولي اسامي متفاوت تغذيه اي، احساسي و عقلاني را ترجيح داد، جنبه تغذيه اي بسيار تکانگي، غير منطقي و شر حيواني است که اين جنبه به اميال بدن که براي حفاظت  از زندگي ضروري هستند، کمک مي کند. جنبه احساسي نيز به بدن مربوط است ولي لذت و درد را تنظيم مي کند ، عنصر عقلاني منحصر به انسان هاست با عقايد ارتباط دارد و مشخصه اراده است. اراده به عنوان عالي ترين سطح روح عمل نموده و از قصد و انتخاب استفاده مي کند. از نظر دکارت عاليترين نيروي انگيزه اراده بود. دکارت تصور مي کرد که اگر بتواند اراده را بشناسد بعدا مي تواند انگيزه هاي دروني را درک کند و اراده عمل را آغاز و هدايت مي کند و تصميم مي گيرد که آيا عمل کند و وقتي عمل مي کند چه کاري انجام دهد. نيازها، هوس ها و لدت ها و دردهاي بدن تکانه هايي را براي عمل کردن ايجاد مي کنند ولي اين تکانه ها فقط اراده را تحريک مي کنند، اراده قدرت ذهن است که با به کار بردن نيروي تصميم گيري خود اميال و هوس هاي بدن را به خاطر فضيلت و رستگاري کنترل مي کند. دکارت با واگذارکردن نيروي انحصاري انگيزه به اراده اولين نظريه بزرگ را براي انگيزه هاي دروني تامين کرد. جبرگرايي زيستي چارلز داروين دو تاثير عمده بر تفکر عملي داشت که مهمترين مفهوم، يعني تکامل را براي زيست شناسي به ارمغان آورد و جبرگرايي زيستي راهي است براي رسيدن به موفقيت با آموزش ديدن و رفتارهاي آموخته شده و سازگاري با محيط که مي تواند در رسيدن به موفقيت نقش به سزايي داشته باشد و انگيزه هاي دروني فرد مانند وضعيت اقتصادي و عاطفي و کنترل والدين به طور حساب شده مي تواند در رسيدن به موفقيت ها ي تحصيلي به گفته داروين تاثيرگذار باشد (لطف آبادي. 1383.ص 29).

 

 

 

بيان مسئله

خيلي از افراد تصور مي کنند انگيزه هاي دروني مفهوم واحدي است و ويژگي اصلي انگيزه، مقدار يا سطح شدت آن است از نقطه نظر عموم مردم، تنها مسئله درباره انگيزه دروني مقدار آن است بنابراين انگيزه به عنوان يک ساختار واحد از مقدار صفر تا کم، متوسط، زياد، خيلي زياد، نوسان دارد. در مقابل شماري از نظر پردازان انگيزه معتقدند که انگيزه هاي دروني انواع مختلفي دارند که به عنوان نمونه، آميس، 1987 و آمپر، 1988 و اتليکنون، 1964 و … براي مثال انگيزه بيروني را با انگيزه دروني متفاوت دانسته و انگيزه را ياد گرفتن را با انگيزه ياد دادن متفاوت مي داند. هميشه مطالعات نشان داده است که انگيزه ها علاوه بر شدت گاهي از نظر نوع نيز تفاوت دارند. مثلا انگيزه عصبانيت و انگيزه ترسيدن که در دو طيف مخالف هستند و همين طور که تحقيق حاضر و مساله موردنظرشان مي دهد گاهي اوقات انگيزه دروني بر رسيدن به موفقيت به عواملي نياز دارد که درصد اين نيازها خانواده، محيط آموزشي و تحصيلي دو نوع برخورد با استادان و مربيان مي تواند قرار بگيرد. رسيدن به موفقيت و انگيزه رسيدن به هدف اصلي جز مساله مورد نظر ماست که مي تواند هميشه خوب و موثر باشد. انگيزه دروني فرد را نمي توان از موقعيت اجتماعي که در آن قرار دارد، جدا کرد. يعني انگيزش کودک يا نوجوان بايد تحت تاثير اطرافيان و والدين او قرار بگيرد. و بايد در اين راستا اصول انگيزه هاي دروني و اهداف را طوري به کار بست که انگيزه دروني افراد را شکوفا کند. (سيد عيسي محمدي، 1385، ص19)

پاسخ دهید