بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی دانشجویان همراه با نمونه موردی

بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی دانشجویان همراه با نمونه موردی

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 37.4 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 65,000 ریال

تعداد نمایش: 24 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

65,000 ریال – خرید

با توجه به اینکه هدف محقق در پژوهش کنونی ، یافتن رابطه از نوع همبستگی بین م یزان اضطراب کامپیوتر با ویژگیهای فردی نظیر سن ، جنسیت و بررسی تفاوت اضطراب کامپیوتر در بین رشته های مختلف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است .

برای برآورد تعداد آزمونها حداقل نمونه برای هر رشته تحصیلی از هر یک از دانشگاه ها در نظر گرفته شد برخی از متون برای انتخاب حجم نموئه درمطالعات همبستگی حداقل 30آزمودنی را پیشنهادکرده اند (دلاور 1376)

در مجموع بر اساس ملاحظات روش شناختی و تنوع رشته های تحصیلی دانشجویان، تعداد  کل دانشجویان انتخاب شده 420 آزمودنی برای کل نمونه پژوهش به شرح ذیل می باشد.

از گروه علوم تجربی 120 آزمودنی (60دختر و 60پسر)از گروه ریاضی 120 آزمودنی و از گروه علوم انسانی 180آزمودنی (90دختر و 90پسر)به طور تصادفی انتخاب گردیدند .

از هر ریشه بجز رشته زراعت که 120 ازمودنی انتخاب گردید 60آزمودنی 30دختر و30پسر به طور تصادفی به ترتیب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دانشگاه شهید چمران انتخاب شدند از رشته مهندسی مکانیک در این رشته فقط دانشجویان پسر به تحصیل اشتغال دارند فقط 30آزمودنی پسر از هر دانشگاه انتخاب گردیدند از رشته اقتصاد نیز فقط 30دانشجوی دختر از هر دانشگاه انتخاب گردید.

برای انتخاب آزمودنیها از متصدیان آموزشی هر رشته خواست شد که با استفاده از فهرست اسامی دانشجویان تعداد مورد نیاز آزمودنیها را به طور تصادفی استخراج نمایند.

در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد فقط دانشجویانی که دیپلم آنها با رشته انتخابی آنها تناسب داشت برای مثال در رشته تحصیلی حقوق با دیپلم علوم انسانی و زراعت با دیپلم علوم تجربی در  مجموعه انتخاب تصادفی قرارداده شدند یعنی 210 دانشجو از داشگاه آزاداسلامی واحد اهواز (105دختر و 105پسر) و210دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز 105دختر و 105 پسر از بین این رشته ها انتخاب و پرسشنامه بر روی آنها اجرا شد.

ابزار اندازه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس اندازه گیری اضطراب کامپیوتر است مقیاس اندازه گیری اضطراب  کامپیوتر در پژوهشی که هاینس ، گلاس و نایت 1987 انجام دادند، توسعه و تکامل یافت این مقیاس یک ارزیابی خود سنجی 19ماده ای بر اساس درجه بندی لیکرت برای اندازه گیری سطح اضطراب کامپیوتر است درجه بندی آن به صورت به شدت مخالف ، مخالف ، بی طرف ، موافق و به شدت موافق می باشند.

این پژوهش کلاسیک ،مقیاس اندازه گیری اضطراب کامپیوتر را توسعه واعتباریابی نمود CARSیک مقیاس خودسنجی از میزان اضطراب کامپیوتر می باشد این ابزار در مطالعه ای که بر روی 270 دانشجوی سال اول رشته روان شناسی اجرا گردید اعتبار یابی شد.

یکی از مقیاس هایی که برای اعتبار یابی همزمان این ابزار موردا ستفاده واقع شد پرسشنامه تجربه باکامپیوتر است که به منظور سنجش میزان تجارب قبلی کار با کامپیوتر آزمودنیها به کار برده شد این مقیاس دارای سه خرده مقیاس ؛ علاقه به  کامپیوتر ،اعتمادبه کامپیوتر ، اضطراب کامپیوتر می باشد .

مقیاس اندازه گیری اضطراب ریاضی نیز به منظور بررسی رابطه احتمالی بین اضطراب ریاضی و اضطراب کامپیوتر و همچنین از دو ترمومتر ترس برای اعتبار یابی مقیاس استفاده شده است در دماسنجی ترس از آزمودنیها خواسته شد که میزان ترس خود را در هنگام کار باکامپیوتر و همچنیندر زمان بروز مشکل حینکار در نمره  گذاری 1 تا100 مشخص سازند.

نتایج نشان داد که 19 ماده مقیاس در سطح بالایی با سه خرده مقیاس پرسشنامه تجربه با کامپیوتر و تا حدودی با مقیاس اندازه گیری اضطراب ریاضی و همچنین در سطح قابل توجهی با دو ترمومتر ترس همبستگی داشتند.

با به کارگیری زیرمجموعه های خرد  تر موضوع آزمون، مقیاس ها به طور معکوسی با مقیاسهای کمی و شفاهی آزمون استعداد تحصیلی همبستگی یافتند  دانشجویانی که در این آزمون نمره اندکی می گرفتند، گرایش به کسب نمرات بالاتری در اضطراب کامپیوتر داشتند.

استفاده از آلفای کرونباخ به عنوان ضریب همسانی درونی آزمون نشان داد که مقیاس اندازه گیری اضطراب کامیپوتردارای همسانی درونی برابر 87/0 می باشد .

انواع مقیاسهای اندازه گیری اضطراب کامپیوتر

در تلاشی که برای اندازه گیری سازه روانشناختی اضطراب کامپیوتر انجام شده آزمونهای زیادی ساخته وتدوین شده است دربرخی از مطالعات انجام یافته ابعاد متفاوت اضطراب  کامپیوتر در نتیجه تحلیل عوامل گزارش شده است .

ابعاد گزارش شده هم از نظر تعدادو هم از نظر توضیحات گوناگونهستند برخی دیگر از پژوهش ها ماهیت تک بعدی این سازه را به صورت پیش فرض پذیرفته و یا پبش فرض خود قرار داده اند  .

 

پاسخ دهید