بررسی تاثیر ورزش بر اعتماد به نفس

بررسی تاثیر ورزش بر اعتماد به نفس

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 36.0 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 95 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

مقدمه

امروزه شا هد روشد و تحول در جهان ورزش هستيم از جمله جا به جا شدن ركورد ها در رشته ها ي مختلف ورزشي  خود شا هد ي بر اين امر است و با گسترش حرفه أي گري در ورزش برنامه ريزان و دست  اندركاران د نياي ورزش به دنبال آن هستند تا از آخرين دست آورد هاي علمي و عملي بهره گيرند . سالهاي زيادي است كه ورزش از حالت سنتي خود خارج شده است و اگر مللي در اين مبارزه علمي از قا فله  عقب بما ند در جهان ورزش حرفي برا ي گفتن نخوا هد داشت بديهي   ا ست كه تما مي اعما ل بشر ي از دو جنبه فيزيو لو ژيكي  و روا ني قا بل بررسي مي باشد و با عنايت به نقشي كه جنبه هاي روا ني در اعما ل و ر فتار بشر دارند تو جه به رشته روا نشناسي ورزش از جايگاه و اهميت خا صي برخوردار است .

 

روانشناسی ورزش

 

تئو ريها ها و پژوهشهاي جد يد اساسا در حوزه هاي شخصيت نگرش هاي نسبت به ورزش پرخاشگري در ورزش  اظطرا ب و استرس نفوذ هاي اجتماعي  ا نگيزش و كسب مهارت مي باشد  همچنين نمونه هاي متنوعي از رشته ها ي ورزش از جمله فوتبال وزنه برداري و …… را شامل مي شود .

به دليل وجود شيوه هاي مختلف در جهت بكارگيري روانشناسي در حوزه ورزش و وجود فعاليتهاي متنوع در فرهنگهاي مختلف تحت عنوان فعاليت هاي ورزش لازم است تا تعريف كاملا گسترده أي از روانشناسي ورزش را از انجمن روانشناسي ورزش اروپا ( FEPSAC ) با كمي اختصار ارائه   دهيم .روانشناسي ورزش به بررسي فرايندهاي بنيادين روانشناسي و تأثير ات أن بر ورزش مي پردازد .

تعريف ورزش

شامل كليه فعاليتهاي جسماني است كه به منظور رقابت ,تفريح , تربيت و سلامتي انجام مي پذيرد .

روانشناسي

علم ذهن و رفتا ر (گروس )

به دليل اينكه روانشناسي ورزشي رشته أي جديد و گسترده است و رشته هاي تخصصي بسيار زيادي وجود دارد به يك رشته مربوط به انين مقاله مي پردازيم .

 

انگيزش و ورز ش

1   انگيزش دروني و بيروني

2   چشم اندازهاي انساني بر انگيزش

3   انگيزه    پيشرفت

4   رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش

انگيزش دروني و بيروني

 تمايزمهم درانواع انگيزه هاي نوع  بشر انگيزش دروني و بيروني است انگيزش بيروني از  پاداشهاي بيروني ناشي مي شودانگيزش دروني ازدرون شخص سرچشمه ميگيردهم انگيزه دروني وهم بيروني هر دو در ورزش مهم  هستند وروانشناسان ورزشي مي توانندهم هم انگيزه هاي دروني  وهم بيروني را براي بهبود عملكرد اشخاص به كارگيرندانگيزه هاي دروني  براي شركت در ورزش شامل تهيج   تفريح   علاقه به عمل وفرصت براي ثابت كردن تواناييهاي خود   بهبود مهارتها وخلاصه به دليل لذت بردن از ورزش است .

انگيزه هاي بيروني مي تواند بشكل جايزه و انعام و پاداشهاي كمتر ملموس مثل ستايش  يا كسب موقعيت مورد استفاده قرار مي گيرد .

به عنوان مثال براي ترغيب و انگيزاندن مددجويان به ورزش از هر دو روش انگيزش يعني  دروني و بيروني بايد استفاده نمود. به اين صورت كه ضمن اطلاع رساني و فرهنگ سازي در خصوص فوايد ورزش كه انگيزشهاي  دروني مثل تهيج     تفريح و لذت بردن از ورز ش و سلامتي و از انگيزش هاي بيروني مثل اعطاي تلفن     مرخصي     ا ستفاده ازآزادي مشروط و تخفيف مجازات به ورزش كردن مي انگيزانيم و ورزش باعث مي شود كه بسياري از مشكلات روحي ورواني و حتي در ترك اعتياد و مؤثر واقع گردد.

ديدگاه هاي انساني به انگيزش

در ديدگاه هاي انساني به دو تئوري از مازلو و (ملك كلند و اتكينسون )بنام تئوريهاي

1   تئوري نياز (مازلو)

2   تئوري انگيزه و پيشرفت ملك كلند واتكينسون

اشاره و توضيحاتي در اين خصوص ارائه خواهد شد.

مازلو تئوري انگيزش بشري را به منظور تبيين تمامي انواع نيازهاي بشري مطرح ساخت و آنها را بر اساس اولويت بشكل هرم زير طبقه بندي نمود.

 

پاسخ دهید