بررسی تعميرات سيستم هاي هواي ورودي و تجهيرات سيستم توربين گازی

بررسی تعميرات سيستم هاي هواي ورودي و تجهيرات سيستم توربين گازی

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 120 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 23 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

تور هاي ورودي درست در بالاي سپراتورهاي( جداکننده هاي) اينرسي

(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و ديگر اشياء مشابه جلوگيري شود. در اين توربينها بايد از تجمع زياد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجريان آزاد هوا اطيمنان حاصل شود.

 (سپراتورهاي اينرسي)

سپراتورهاي اينرسي معمولاً( خودتميز کننده) (SELE CLEANING ) بوده و برخلاف فيلترهاي هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه مي دارند به سرويس روتين نياز ندارند هر چند در فواصل زماني منظم سيستم فوق از نظر صحت اتصالات سيل يا آسيب اتفاق، بايد بازديد شود سالي يک بار اطاقک هاي(CELLS) سپراتورهاي اينرسي از نظر تجمع رسوبات بايد مورد امتحان قرار گيرد. پوشش نازک از غبار، طبيعي بوده و کارکرد يا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخي واحدها ممکن است در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) يا بخارات مشابه ديگر در هوا رسوبات ضخيم تري از کثافت قشري تجمع کنند. چنين تجمع در سپراتور سبب  کاهش راندمان تميزکنندگي يا تنگي مسير عبور هوا يا هر دو مورد مي شود در چنين سطوح تيغه ها و(يا) وزيدن هواي فشرده مي تواند تميز کرد. سپراتورهاي اينرسي قابل جداشدن(دراوردن) را مي تواند در محلول دترژنت يا جدول مناسب ديگري تميز کرد. وزنده هاي تخليه به بيرون(BELLD      BLOWERS) وقتي که توربين در حال کار باشند روشن باشد. اگر وزنده هاي فوق در موقع کار توربين در حال عمل نباشد سپراتورهاي اينرسي داراي راندمان تميز کاري نخواهند بود.

 

پيش فيلترهاي مياني (MEDIA PRE      FILTERS)

ممکن است يک رديف از پيش فيلترهاي مياني در پائين دست(DONSTREAM) سپراتورهاي اينرسي و در ست در بالا دست  فيلترهاي مياني با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پيش فيلترهاي مياني طولاني کردن عمر مفيد فيلترها با راندمان بالا ميباشد.  واحد بايد فقط با فيلترهاي نصب شده تميز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود. سپس فيلترها مي بايست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فيلتراسيون مي باشد. وقتي افزايش نشان داده شده توسط گيج فشار متناظر با مقداير توصيه شده توسط توليدکننده فيلترباشد پيش فيلترها بايد تعويض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پيش فيلترهاي نو افت فشار در فيلترهاي با راندمان بالا بايد ثبت و با مقدار اوليه

(ORIGINAL) مقايسه شود. روش فوق بايد تکرار شود تا موقعي که افت فشار در طول فيلترهاي با راندمان بالا به حدهاي يقين شده توسط توليدکننده فيلتر برسد، در اين موقع فيلترهاي با راندمان بالا (HIGH     EFFECIENCY – FILTERS ) بايد تعويض شود.

**                     **

 

«در موقع کارکردن توربين گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کويه فيلتر وروي ممکن است سبب بسته شدن سريع درب يا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کويه شود در موقع کار توربين نبايد وارد کويه فيلتر شد مگر آنکه پيش بيني هاي خاص از نظر ورود ايمن و بي خطر(SAFE     ENTRY ) انجام شده باشد».

 پيش فيلترهاي مياني را در حين كار توربين گاز مي توان تعويض کرد در موقع اجراي چنين کاري:

 1      (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنيد.

2      تمام چيزهاي شل را از جبيبها د رآورده، عينک و کلاه ايمني را محکم کنيد.

 3      پيش فيلترها را درآوريد اين کار را با رديف بالائي فيلترها شروع کنيد.

 4      اول از همه تمام پيش فيلترهاي کثيف را درآورده و سپس شروع به نصب فيلترهي تميز کنيد.

 5      نصب فيلترهاي تميز را با رديف پائين فيلترها آغاز کنيد.

 « فيلترهاي مياني با راندمان بالا»

فيلترهاي با راندمان بالا در پائين دست سپراتورهاي اينرسي واقع شده و مرحله آخري فيلتراسيون را شامل مي شود. راندمان آنها حدود 7/99 درصد درتست غبار ظريفA     C مي باشد. دقيقترين روش براي تعيين زمان نياز فيلترهاي فوق به تعويض اندازه گيري افزايش تنگي ناشي از تجمع آلوده کننده ها در اين بخش مي باشد. براي تعيين اين موضوع واحد بايد فقط با فيلترهاي با راندمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فيلتراسيون مي ياشد. موقعيکه افزايش در افت فشار که توسط گيج فشار نشان داده ميشود متناظر با مقدار توصيه شده توسط توليدکننده فيلتر باشد فيلترها بايد درآورده شده و بجاي آنها فيلترهاي نو نصب شود. در موقع نصب فيلترهاي نو بايد دقت شود تا اطمينان حاصل شود که همه واشرها در وضعيت و موقعيت صحيحي باشند. از لبه فيلترها و قاب نگهدارنده  نبايد هيچگونه نشتي موجود باشد.

**                     **

« نبايد در حين کار کردن توربين گاز مبادرت به تعويض المانهي فيلتر با راندمان بالا نمود.»

 درب باي پاس (BY PASS – DOOR )

در پائين دست المانهاي فيلتر درب( با دربهاي) باي باس واقع است. دربهاي فوق طوري طراحي شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتيک به مقدار معين شده از قبل بطور شاخص  ، باز شوند دربه بطور نرمال نبايد باز شوند. در بهاي فوق به عنوان وسيله اي ايمني براي جلوگيري از شات دان توربين و (يا) از داخل ترکيدن

(IMPLOSTON ) کانال ورودي در اثر بلوکه شدن ناگهاني يا غير نرمال سيستم ورودي طراحي شدند. بنابراين اهميت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتيک به مرحله اي برسد که درب باي باس باز کند سيستم تميز کننده هوا سرويس شود.موقعي که درب باي باس بازشد توربين غير حفاظت شده بوده و هواي غير فيلتر خواهد بلعيد. دريچه باي باس واشرگذاري شده تا از نشتي هاي هوا جلوگيري شود. اين واشرها بطور متناوب بايد چک شده و در صورت مشاهده ليک هاي احتمالي تعمير شود. جهت درب باي باس سوئيچي فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم ميدهد درصورت وقوع چنين آلارمي مي بايست فوراً جهت تعيين و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالي يکبار بايد ليميت سوئيچ(LIMIT SWITCH) بطور دستي بکا رانداخته شود تا کارکد صحيح مدار چک شود.

 کوپه وردي کانال ورودي و صداگيرها(SILENCERS  )

در موقع شات  دادن سپراتورهاي اينرسي در حال کار نمي باشندو اين موضوع اجازه مي دهد که هر نوع گردوعبار ز داخل آنها عبور کرده ووارد  کوبه ورودي شود.

 قبل از استارت واحد و پس از پريود  شات دادن کوپه بايد بازرسي شده و در صورت نياز تميز شود. حداقل سالي يکبار، کانال ورودي و صداگيرها بايد از نظر نشتي يا مواد خارجي وارد شده بازرسي شود. ليک ها را بايد با يک ماده درزگيري( بتونه کاري)(CAULKING) مناسب، سيل کرد. مواد خارجي وارد شده بايد درآورده شوند هرگونه لکه هاي زنگ يا اکسيداسيون روي ماتريال غيرکورتني(COR     TENMATERIAL ) بايد تراشيده و دوباره رنگ زده شود.

« جداکننده هاي رطوبت»

 در واحدهاي مجهز شده با جداکننده هاي رطوبت، جداکننده ها نوعاًًًًًًًًَََ بين سپراتورهاي اينرسي و فيلترهاي مياني با راندمان بالا قرار مي گيرند.

 

 خنک کننده هاي تبخيري(EVAPORATIVE      COOLERS )

موقعي که درجه حرارت محيطي(DRY     BULB) بالاي   بوده و تقرباً نيم ساعت قبل از استارت توربين گاز، کنترل هاي پمپ کولر تبخيري بايد بطور دستي بکار انداخته شود بعد از بسته شدن بويکرهاي ژنراتور، سوئيچ کنترلها بايد روي اتوماتيک(AUTOMATIC) قرار داده شود در اين روش قبل از جراين يافتن هوا تمامي قسمت مياني مرطوب شده درنتيجه مانع وردي آب ايع از محيط خشک بداخل هوا مي شود.

 NOTE

« در پايان فصل سرما، تانکها را تميز کرده محوطه کولر(MEDIA ) را با آب بشوئيد»

« تنظيم فلوي آب »

والوهاي کنترل کننده فلو آب به هدر(HEADER) را تقريباً سه دور ا ز حالت کاملاً بسته(FULLY      CLOSED ) باز  کنيد. در حالي که توربين کار مي کند محوطه کولر را چک کنيد اگر محوطه فوق کاملاً مرطوب نباشد( نوعاً در طرف مقابل پمپ) والو را نيم دور نيم دور باز کنيد تا موقعي که محوطه مياني کاملاً مرطوب شود. پنج دقيقه بين تنظيمات والو صبر کيند تا عمل مرطوب شدن انجام شود . موقعي که والوها تنظيم شده باشد تنظيمات ديگري جز چک کردن تناوبي رطوبت قسمت مياني در طي کارکرد روزانه لازم نمي باشد. در برخي کولرها سيستم توزيع آب ممکن است اجازه ندهند که آب به 12 اينچ انتهايي از سمت مياني در جت دور از پمپها در هر وضعيتي برسد اين موضوع نرمال بوده و سبب هيچگونه افتي در عملکرد نمي شود.

 کارکرد پمپ در وضعيت شان دان واحد

حدوداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً نيم ساعت قبل از شات دان توربين گاز سوئيچ کنترل هاي پمپ را خاموش کنيد اين کار به قسمت مياني اجازه مي دهد که بطور کامل خشک شده و از کندانسه شدن احتمالي در کانال هاي ورودي در موقع توقف توربين جلوگيري شود.

بخش 4 (4 TAB)

« تعميرات برنامه ريزي شده توربين »

 

فهرست مطالب

شرح          صفحه

بازرسي هاي در حين کار(RUNINHG – INSPECTION )

نگهداري واحد(HOUSE KEEPING )

ثبت اطلاعات (DATA      RECORDING)

بازرسي ويژه

اندازه گيريهاي کليرنسي نازل(3F1, 2F1 )

ادي کارنت (EDDY CURRENT)

بورسکوپ(BORSCOPE )         

  بخش چهار

تعميرات برنامه ريزي شده توربين

بازرسي هاي در حين کار واحد

بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتباط با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد.

 نگهداري از واحد

علاوه بر روشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.

کابينت کنترل(control cab )

 « در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»

1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.

NOTE :«  تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود.

 2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد.

 3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوعAIR CONDITIONER)) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد.

 4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.

 5) کف کوپه را تميز کنيد.

 6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد.

 کوپه توربين

« موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد».

 1) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.

2) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.

a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل

(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)

(c فيلتر روغن روغنکاري

(f گيربکس اکسسوري

(g پانل گيج(GAUGE PANEL )

(h مانيفولد هيدروليک

پاسخ دهید