بررسی حروف اضافه رابط بين زمان و مکان در زبان انگلیسی

بررسی حروف اضافه رابط بين زمان و مکان در زبان انگلیسی

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 59.3 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 31 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

حروف اضافه زماني Prepositions of Time : در اين حالت حروف اضافه متداول را با موارد صحيح بررسي مي کنيم :

AT

1      براي لحظه معين و قسمتهاي مختلف روز و شب :

سپيده دوم

at 6 o’clock                                                           at sunset

at noon                                                                  at dawn

at night                                                  at sunrise

at midnight

2      براي جشنها و کارهايي که در زمان معين در سال ، ماه، هفته، و لحظه برگزار مي شود :

At Christmas                                         at Easter

at the new year                    at the week      end

at dinner time                                       at bed time

3      با پاره اي از ترکيبات که مربوط به زمان است :

فلعاً

بالاخره

حداقل

در پايان

در موقع استراحت

در صلح

گاهگاهي

در موقع مطالعه

زودتر از      at present

at last

at least

at the end

at rest

at peace

at times

at one’s studies

at the latest           در اين لحظه

حداکثر

در وهله اول

در آغاز در ابتدا

در جنگ

فوراً

در موقع تفريح

در يک لحظه، ضمناً

زماني

هر دفعه      at the moment

at most

at first

at the beginning

at war

at once

at leisure

at the same time

at one time

at a time

IN

1      با قسمتهاي مختلف روز و قبل از کلماتي که دوره اي از زمان را معين مي کند:

در ساعت شام

در صبح

در عصر

در بعد از ظهر

در ماه مي   in the dinner     bour

in the morning

in the evening

in the afternoon

in May (April)      در تابستان

در سال 1980

در روز

 

در تعطيلات تابستان     in the summer (winter)

in the year 1980

in the day time

in the summer holidays

2      با پاره اي از ترکيبات زماني :

در شب

سرانجام

بزودي

در اواسط

در زمان معين

در آينده

در مراحل اوليه             in the night

in the end

in no time

in the middle of

in due course

in the future time

in the earliest times             قبل از موعد مقرر

در اوايل

به سرعت

در يک دوره از زمان

در زمان معين

در گذشته

در زمانهاي اخير           in time

in the beginning

in double     quick time

in a period of

in due time

in the past time

in recent times

3       براي بيان طول کامل زماني که براي انجام کاري لازم و ضروري است:

در عرض دو ساعت

در يک دوره پنج ساله    in 2 hours

in 5 years’period در مدت دو هفته

در عرض چند دقيقه      in 2 weeks’ time

in a few minutes

ON

1      براي يک روز معين اعم از اينکه ماه، سال، يا هفته باشد :

در روز جمعه

بيستم آوريل

در دهمين روز تولد (کسي)

در سالگرد مرگ (کسي) On Friday (Sunday)

On April 20th

On Christmas day (Easter)

On one’s tenth (6th) birthday

On the anniversary of someone’s death

تبصره با روز و شب معين :

On Thursday night

On the night of July 15th

On Christmas morning

On the afternoon (evening) of Christmas day

2      با پاره اي از ترکيبات زماني:

از آن زمان به بعد

مدام، پيوسته

در هر فرصتي               From that time on

on and on

on cach occasion                بعدها

سر موعد مقرر

در آن روز    later on

on time

on that

 

بعد از لحظات تفکر

در لحظه ورود به جايي   on thinking the matter over

on reaching somewhere

تبصره در صورتي که قبل از حروف اضافه زماني in , on at , صفت درآيد حرف اضافه به کار نمي رود ولي اگر صفت را بعد از زمان به کار ببرند حرف ا ضافه به کار مي رود :

ولي : On Frlday last              I met him last Frlday.

FOR , SINCE

1      حرف اضافه since براي شروع و آغاز از نقطه مشخص و معين زمان به کار مي رود:

We have sludied English slnce last January.

تبصره      حرف اضافه since در ماضي نقلي به کار مي رود. ترجمه معادل آن (از زماني که) است.

2      حرف اضافه for براي بيان طول زمان و بيشتر در زمانهاي نقلي و گذشته به کار مي رود و در فارسي مفهوم (به مدت) دارد :

He remained in Europe for 2 years.

تبصره گاهي ممکن است for از جمله حذف گردد:

He worked there 2 hours.

UNTIL , BY

پاسخ دهید