بررسی روند تکاملی روانشناسی ورزش

بررسی روند تکاملی روانشناسی ورزش

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 178 KB (

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 133 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

      مانند پیدایش بسیاری از (( علوم رفتاری )) ریشه مطالعه علمی روانشناسـی ورزش ، به قرن بیستم بر می گـردد در بین سال های آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بود که اولین مجموعه مطالعات علمی جنبه های (( روانشناختی ورزش )) چاپ شد. با این همه این مجموعه برجسته مطالعات علمی، منجر به مطالعات (( سیستماتیک )) روانشناس ورزش نشد، تا اینکـه (( کولمن ر. گریفت )) که روانشـناس تربیتی بود دو کتاب در زمینه  (( روانشناسی ورزش )) و (( مربیگری ))1 در اواخر ( 1920 ) به چاپ رسانید .

      متاسـفانه بعد از دوران (( گریفت )) روانشناسی ورزش ، رشد و ترقی نکـرده تا سال ( 1965 ) که روانشناسی ورزش ، کـار رسمـی خود را از طریق اولیـن کنگره بین الملـلـی روانشناسی ورزش2 ـ که در روم ایتالیـا برگزار شد ـ آغاز نمود . (( کنگره رم تا مطالعات علمی ، میتینگ ها ، کنگره ها و تعلیم جنـبه های گوناگون ورزش، در اغلب کلاس های  دانشکده ها تا سال ( 1970 ) فاصله زمانی کوتاهی بود .

      اما قبل از آنکـه نظری به زمینه تاریخـی روانشـناسی ورزش داشتـه باشیم باید به این سوالات جواب بدهیم ، چرا خود را به زحمـت اندازیم ؟ از بررسـی تاریخچه و تحـول روانشناسی ورزش چه چیزی یاد می گیریم ؟ ابتدا جالب خواهد بود و کارهای کسـانی را که در این زمینه پیش قدم بوده اند مطالعه کنیم وبدانیم چه جنبه هایی ازروانشناسی ورزش علاقـه آن ها را بر انگیخـته است . بعلاوه روانشناسان معاصر به محققـان قبلی  مدیـون هستند و دست کـم ، کـاری کـه جهـت نشـان دادن احتـرام خودشـان بـه ایـن داوطلـبان و پیش قدمان می توانند انجام دهند این است که بدانند آن ها چه کسـانی هستند و چه کار هایی در ایـن زمینه انجام داده اند ، دوم اینکـه شخص مطالـعه کننده با بررسـی این تحقیقات ( بطور مثال تجربه (( تـریـپـلـت )) ) و مخصـوصـاً نوشتـه های (( گریفت )) چیز های زیـادی در مـورد فرایـند روانشناسی ورزش یاد می گیرد (( گریفت ))  نظریـه هایی ارایه داده است که هر زمانی می تواند به فرضیه های تجربی تبدیل شود .

اما بسیاری از موضـوعاتی که توسط (( گریفت )) بحث شده از نظر روانشناسـان معاصر دوره مانده است ، شاید بخاطر آن است که اغلب آن ها اصلاً نمی دانند که شخصی به  نام (( گریفت )) وجود داشتـه است . خلاصـه مطالعات اولیـه ، برای تقـویت یافته های روانشـناسان معاصـر ، می تواند مورد استفاده قبلـی ، می تواند بعنوان هستـه اصـلی  تحقیقات تجربی مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

اولین آزمایش در زمینه روانشناسی ورزش 

      نخسـتین آزمایش علمی ، در سال ( 1898 ) به وسیـله (( تریپلت )) انتشار یافت .

پیش از اینکـه (( تریپلت )) نـتایـج مطالعه اش را انتشـار دهد . (( فیـتز )) مقـاله ای را منتشـر کرد که در آن طرح و ساختمان دسـتگاه نشان دهنده واکنش سریع و داده های  تجربـی را در مورد تفـاوت های فردی ، برای انجام کـار های مورد نیـاز سرعت انتـقال و صحت شرح داد .

      هر چند که این حداقل زمان ممکن مربوط به ارایه پاسخ به محرک توسط آزمودنی را می توان به صورت مناسب تری بعنوان ، (( تحقیق یادگیری حرکتی )) نامید تا اینکـه تحقیـق روانشـناسی ورزش نام گذاشت . به همان ترتیب به مقاله ( 1897 ) (( فیتز )) تحـت عنـوان (( بازی بعنـوان عامـل پیـش رفـت )) علـی رغـم اینکـه دارای ایـده ها و دیدگاه های جالبی در رابطه با بازی ، آموزش و پیـش رفـت بشری می باشد ، به سختی می توان در زمینه روانشناسی ورزش نقشی داد .

      زمینه ساز بودن (( تریپـلت )) نه تنها به علت اولیـن مطالعه صـورت گرفته در ایـن زمینه بوده ، بلکـه به علت طرح خوب و گسـترده آن نیز می تواند خط شکن ایـن زمینه نو به حساب آید .

      مقاله ، در شکل چاپ شده اش از ( 26 ) صفحه تجاوز نکرد و از دو قسمت عمده و با هدف شرح دادن موضوع گام برداشتن ورقابت، تشکیل شده بود .اوابتدا گزارش های رسمی دوچـرخـه سـواری را در مـورد سه نوع مسـابقه حرفـه ای مورد بررسـی قـرار داد 

مسابقه تدوین گام زدن در مقابل وقت نگه داشتن ، مسابقه همره با گام برداشتن در برابر وقت نگه داشتن و مسابقه گام برداشتن یا مسابقه واقعی ، نتایج نشان داد کـه مسابقـات همره با گام برداشتن از لحاظ زمانی سریـع تر از مسابقات بـدون گام بوده است ؛ یعنـی ، 25 % سریـع تر از نـوع اول بوده است . علـی رغـم اینکـه (( تریـپـلت )) دانشـمند دقیقـی بوده ، از خود می پرسیـد که تفـاوت پیدا شـده در بیـن ایـن دو نـوع مسابقه ، همراه با گام برداری و بدون گام برداری ، ناشـی از گـام برداری بوده یا ناشـی از فردی که در مسابقـه شرکـت داشتـه است . برای بافتـن جواب ایـن سوال او هفـت فرضـیه را برای توجیه مسالـه فوق ( هفت تئـوری  کشـش ، حفاظ ، تشویـق ، تشویـق ذهنی ، تلقین (( هیپنوتیزمی )) غیر ارادی و عوامل (( دینامیـکی )) ) پیش کشید . تئـوری اخیر را ثابت نموده است و برای اثبات ارزش واقعـی آن آزمایشگاهی را طراحی کرد .

      برطبق (( تئوری دینامیـکی )) حضور فیزیکی دوچرخه سوار دیگری ، محرک و انگیزش دیگری ، برای برانگیختن غریزه رقابت شرکت کننده است .

پس از آزمایشات فراوان 

      اما او رضایت کـامل از نتیجه گیـری اش نداشت زیـرا روشـن نیست که آیا حضـور فیزیکی یا عامل دیگری بود ، که باعث نتیجه گیری مثبت می شد . او حتـی سعـی کـرد که با کمی شمردن تجـارب ، مشخص کند که آیا مشـاهده حرکـت شخص دیگر ، تاثیـر تحـریک کنـنـده ای در بازی خواهـد داشت . اگـر چه شمردن یا نگـه داشتن حساب برای  نشان دادن تفاوت تاثیـرات حضـور فیزیـکی مشاهده یک حرکـت رقابتی ، ناکـافی بود، این هرگز راه حل علمی یاقابل اعتماد و اطلاعات باارزش در حد امکـان، دلالت نداشت . 

      اگر چه تجارب (( تریپلت )) مشکلاتی دربردارد . اما انسان احساس شکـوه ، باهوشی و درایت علمی درک می کند . این احسـاس هنگـامی مضاعف می شود که آزمایشـات روانـشـنـاسـان ورزشـی امروز مقایـسه کنیم . بسیـار آسان است کـه در آزمایش های روانشناسان امروزی گـریـزگاه هایی بمانند تجارب اولیه (( تریپلت )) پیدا کرد . ایـن هم بدیـن معنـی است که پـیـش رفـت خیلی کمی در ایـن 80 ساله اخیـر رخ داده اسـت ، هم چنین نابغه بودن (( تریپلت )) را در یکصد سال پیش را نشان می دهد . 

با کمل تعجب ، مطالعات (( تریپلت )) سایـر محققان را تحـریـک نکـرد تا تحقـیـقـات مشابهی انجام دهند . همان طوری که در مـورد (( فیتز )) محققان به مطالعه یادگـیری ، بطور کلی و نه یادگـیری حرکتی بطور ویژه علاقمند بودند . انتقال موارد تربیتی یا تاثـیـر آن، نظر محققان رابه خودجلب کرد کارهای ( 1989 ) (( دیوید ))و ( 1899 ) (( آندرسون )) در این زمینه ارزش یادآوری دارند . با مطالعات بعدی (( استارک )) ( 1911 ) (( کامینگ ))

( 1914 ) (( مورفی )) ( 1916 ) و (( نوبل )) در ( 1922 ) تحقیقات ادامه یافت . هر چند که تجربه (( کامینگ )) به زمینه کاری ، بیش تر از سایر زمینه های مربوط می باشد ، زیرا که سعی داردتاتاثیرات تمرین مصرانه رادرتوانایی بازی (( بسکتبال ))برروی ((تمرکـز حواس))  نشان دهد و هم چنین در برابر تلقینات مستعدتر باشند . با وجود ایـن مطالعات اولیـه نقش کوچکی در زمینه روانشناسی داشته است در عیـن حال ، چندین مقاله محققانه به چاپ رسیدکه مستقیماً مورد علاقه ومربوط به دانشجویان روانشناسی ورزش می باشد .

 

پاسخ دهید