بررسی مراحل مختلف انجام انواع آزمايشهای خاك – به همراه مثال

بررسی مراحل مختلف انجام انواع آزمايشهای خاك – به همراه مثال

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 89.1 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 35 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

آزمايش تحكيم :

هدف از انجام آزمايش تحكيم، تشخيص شدت و ميزان نشت در خاك‌هاي رسي مي‌باشد.

در اين آزمايش نمونة خاك در درون يك هستة فلزي و بين دو صفحة متخلخل قرار داده مي‌شود. و اين حلقه در آب غوطه ور مي گردد و بار بر نمونه اعمال مي‌گردد. تعيين در ارتفاع نمونه توسط يك عقربة مدرج اندازه گيري مي‌شود و هر 24 ساعت يك با فشار روي نمونه 2 برابر مي‌گردد سپس منحني زمان متغير براي بارگذاري‌هاي مختلف كشيده مي‌شود از روي اين منحني‌ها مي‌توان زمان تحكيم و مقدار نشت خاكها را بدست آورد.

همچنين تغييرات تحكيم پوكي نمونه نسبت به فشار نيز بررسي مي‌شود كه در زير آورده شده است.

روش انجام محاسبات

ارتفاع قسمت جامد نمونه قبل بارگذاري:                                                             

ارتفاع منافذ قبل از بارگذاري:                                                                                              

پوكي اوليه:                                                                                                                                   

در اثر اولين افزايش بار تغيير شكل   را خواهيم داشت، كه تغيير پوكي   از آن بدست مي‌آيد.                                                                                                         

پوكي چديد را كه بعد از افزايش بار ايجاد شد از فرمول زير محاسبه مي‌كنيم

                                                                                                                                                               

اين كار براي بارگذاري‌هاي بعدي نيز تكرار مي‌شود. سپس نمودار P و پوكي به صورت يك منحني بر روي كاغذ نيمه لگاريتمي رسم مي‌شود.

وسايل آزمايش عبارت اند از:

1     دستگاه تحكيم                                     5      قوطي تعيين رطوبت

2      ترازو                                                  6      اره سيمي          

3      جك براي بيرون آوردن نمونه   7     كرنومتر

4      گرم خانه                           

اين آزمايش براي نمونه‌هاي دست نخورده و خورده قابل انجام است. حلقة تحكيم را به كمك جك وارد نمونه مي‌كنيم سپس سر و ته آن را با كمترين دست خوردگي صاف مي‌كنيم و در محفظة تحكيم قرار مي‌دهيم.

براي نمونه‌هاي دست خورده خاك را به حد رواني مي‌رسانيم سپس آن را وارد محفظة تحكيم مي كنيم.

انجام آزمايش:

بدليل نبود زمان و اطلاعات تكميلي بعدي، اين آزمايش بطور كامل انجام نشد و تنها تحكيم نمونه در بار ثابت انجام شد كه نتايج در زير آمده است.

 

وزن حلقة تحكيم: gr 58/149                      قطر حلقه:cm 2/7

وزن نمونه با حلقه: gr 78/290                      ارتفاع نمونه: cm 4/2

زمان          قرائت گيج 

 

 

25/0         014/0       001/0       87/0=

1              02/0         0015/0     869/0=

25/2         026/0       0020/0     868/0=

4              028/0       0021/0     867/0=

25/6         031/0       0024/0     867/0=

9              033/0       0025/0     867/0=

 

 

 

 

تراكم (Compaction)

هدف از  انجام عمليات تراكم، كاهش ميزان تخلخل خاك است. وجود آب تا ميزان مشخصي، سبب تسهيل اين عمليات مي‌گردد. به دست آوردن اين حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بيشينه خاك پس از به كاربردن ميزان معيني انرژي كوبشي، هدف مهم آزمايشي تراكم است.

در بسياري از سازه‌هاي خاكي، مثل سدها، ديوارهاي حائل، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، و متراكم كردن خاك يك امر ضروري جهت بهبود مقاومت خاك مي‌باشد. متراكم نمودن خاك كه عبارت است از قرار دادن خاك در يك موقعيت چگالتر، به چند دليل مطلوب است:

الف) كاهش نشست‌ها در آينده، ب) افزايش مقاومت برشي، ج) كاهش نفوذ پذيري د)بهبود خواص مكانيكي خاك، هـ) كاهش قابليت تورم خاك.

در كارگاه براي تراكم خاك از غلتكهاي چرخ استوانه‌اي صاف، غلتكهاي پاچه بزي، غلتهاي چرخ لاستيكي و غلتكهاي ارتعاشي استفاده مي شود. غلتكهاي ارتعاشي براي تراكم خاكهاي دانه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. تاثير تراكم حاصل از دستگاه‌هاي فوق، محدود به اعماق 15 تا 30 سانتي‌متر سطحي است.

براي افزايش عمق نفوذ تراكم و تراكم كردن لايه‌هاي عمقي از تراكم ارتعاشي و تراكم ديناميكي استفاده مي شود.

پاسخ دهید