بررسی نقش و ارتباط رهبری در یک سازمان

بررسی نقش و ارتباط رهبری در یک سازمان

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 13.8 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 23 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

فهرست:

مقــدمــه

موقعيتهاي رهــبــري دركجايافت مي شود؟

مقــايســه مــديــريــت بــارهــبــري

مــديــران عالــي چه انــدازه زمــان براي رهــبــري اختصاص مي دهند؟

مهــارت مــديــريــت:پيش نيازبراي رهبري

گام هاي رهبری سازمان

 

مقــدمــه

بـه نظرمي رسـدبـسياري ازمديراني كه د رمسئوليتهاي مختلف انجام وظيفه مي كنندبه اين حقيقت رسيده اندكه حتـي ارائه صحيح اصـول مـديريت نـيزمي تواندتــسهيلاتي رابراي اثربـخشي وارتقاءآنهافراهم نمـايدوحتي اگرچنين كند آنهابه خيل مديراني مي پيوندند كه به اندازه اي تــرقي كرده اندكه متهم به بي كفايتي شــوند.ازطرفي اصول رهبري تلفيقي بسيارمناسب ازمهارتهائي است كه به مديران محترم امكان رهبري رامي دهدوآنهاراازمديريت صرف به سوي مديريت ورهبري سوق ميدهد. نويسنده به رهبران توصيه مي كند تابراي موفقيت ،پايه اي رهبري خود رابراصول مديريت استوارنمايند تا بتوانند با اطمينان ازجريا ن مستمرفعاليتهادربسترسازمان      قله هارافتح نمايند.بطوركلي بايدتوجه داشت كه اگرمديريت درقالب مهارت دربرنامه ريزي وسازماندهي وكنترل رابه عنوان اولين گام درپيشبردسازمان به سوي اهداف تعيين شده بدانيم ودستاوردهاي حاصله ازتحقيقات رهبري راكه  عامل شناخت ويژگيهاي رهبري ورفتاررهبري وتئوري هاي اقتضائي وياموقعيتي رهبري ميشود  گام دوم مي توان شناسائي اصول رهبري رادراين روند گام سوم دانست.تاءكيدبراصول رهبري ازآن جهت حائزاهميت است كه روندمذكورباپيوندعناصرحاصله ازتحقيقات رهبري واستفاده ازدستاوردهاي علـوم ديگرازجمله روانشناسي ورفتارسازمـاني دستمايه نسبتاءكامـلي راكه هــرمديربراي رهبري مجموعه اي نيازدارد.فراهم مي كند.

پايبندي به تبديل زيردستان به پيروان ايجاد واشاعه بينش ورسالت درقالب تدوين استراتژيهاي بلندمدت استفاده ازتــوشه قدرت منـاسب روشهاي اتخاذ تصـميم و رفتارها ي مربوطه ودرنهايت ايجادنگرش مثبت درسازمان وبه جريان درآوردن آن به صورت نيروي مثبت مي تواندبسياركارسازباشد.                                            

آياشرايط لازم براي مديريت راداريد؟

براي رهبري لازم نيست تلفيقي خاص ازويژگيهاي شخصيت راداشت.زيرا روانشناسان ومتخصصين علم مديريتي نتوانسته اند تئوري خاصي ارائه دهند كه گوياي اين مسئله باشد ورهبـري راحاصل تلفيق درست ازويژگيهاي شخصي بدانند.دراين رابطه البتــه متخـصصين خصوصيات مـورد قبول زيـادي راشناسايي كرده اندوحتي مـخلوطي از آنهاراكه هركسي مي تواند داراي آنهاباشد.

 

موقعيتهاي رهــبــري دركجايافت مي شود؟

پاسخ دهید