بررسی پیشینه خانه گریزی و تحلیل آماری خانه گریزی با استفاده از نرم افزار SPSS

بررسی پیشینه خانه گریزی و تحلیل آماری خانه گریزی با استفاده از نرم افزار SPSS

تعداد صفحات: 198

حجم فایل: 85.4 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 269,900 ریال

تعداد نمایش: 32 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

269,900 ریال – خرید

پیشگفتار :

خانه گریزی به چه معناست؟ اهداف پژوهش چیست؟ تاریخچه خانه گریزی چیست؟ ازچه جامعه آماری و با چه روشی این پژوهش انجام گرفته است؟ و….

پاسخ به این سوالها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره خانه گریزی در این پژوهش در 5 فصل تدوین شده است. بخش نخست در مورد خانه گریزی ، اهداف پژوهش ، اهمیت موضوع و فرضیات است.

در فصل دوم پیشینه خانه گریزی مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم جامعه آماری ، تعداد افراد ، روش پژوهش و…. بررسی می شود.در فصل چهارم جداول و نمودارهای استخراج شده از برنامه spss مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه گیری از این پژوهش ، پیشنهادها و…. مورد بررسی قرار می گیرد.

امید آنکه این پژوهش بتواند برای دیگر افراد مفید واقع شود و بتواند معضل فرار از خانه را کاهش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

پیشگفتار

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

اهمیت موضوع پژوهش

فرضیات پژوهش

دیاگرام

تعریف عملیاتی و نظری

محدوده مطالعاتی پژوهش

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه

چارچوب نظری

1      تعاریف فرار از خانه

1     1 پایان فرار

2     1 فرار و ناهنجاری اجتماعی

3     1 روانشناختی فرار

4     1 فرار و محیط خانواده

5     1 فرار و مسائل خانوادگی

6     1 فرار و فراغت

1     1     1 ویژگی پسران و دختران فراری

2      عوامل موثر بر فرار از خانه

1     2 تبعیض

2     2 حضور ناپدری و نامادری

3     2 بزهکار بودن والدین

4     2 طلاق والدین

5     2 رشد ناقص استقلال در فرزندان

6     2 والدین

7     2 وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون)

8     2 تعدد فرزندان

9     2 خشونت و تنشهای خانگی

10     2 همسالان

11     2 انگیزه

12     2 اشتغال والدین

13     2 محدودیت

14     2 محدودیت جامعه

15     2 ضعف نظارتهای اجتماعی

16     2 آزادی مطلق

17     2 ازدواج اجباری

18     2 خانواده

18     2 خانواده

19     2 بیکاری

20     2 اشتغال

21     2 عوامل عاطفی

22     2 تغییر ارزشها

23     2 مدرسه و فرار

24     2 عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار

25     2 خلاصه ای از دلایل فرار

25     2 خلاصه ای از دلایل فرار

3      آثار فرار از خانه

1     3 آثار وسایل ارتباط جمعی

2     3 آثاری که فرار از خود به جای می گذارد

3     3 آثار نامطلوب تکنولوژی

4      نظریه های مربوط به فرار از خانه

1     4 بی هنجاری

2     4 اجتماع

3     4 تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر

4     4 تقلید

5     4 بزهکاری غیر اجتماعی

6     4 فقر یک علت عمومی در پیدایش جرائم

6     4 فقر

7     4 شهر نشینی

8     4 درجات فرار

9     4 محیط

5      آمار و اطلاعات

1      5 آمار و دلایل فرار

2      5 آمار سنی فرار

2      5 آمار سنی فرار

نتیجه گیری

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

1      مقدمه

2      روش پژوهش

3      جامعه آماری

4      حجم نمونه و روش نمونه گیری

5      ابزار اندازه گیری

6      روش جمع آوری اطلاعات

7      روش های تجزیه و تحلیل (آماری اطلاعات)

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

1      مقدمه

2      جداول توصیفی

جدول (1/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن افراد

جدول (2/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند

جدول (3/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن

جدول (4/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ماهیانه

جدول (5/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر

جدول (6/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر

جدول (7/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر

جدول (8/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی

جدول (9/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی

جدول (10/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغت

جدول (11/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای درسی

جدول (12/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان

جدول (13/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک

جدول (14/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی

جدول (15/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن به تفریحات

جدول (16/1) مربوط به سازه (خانه گریزی)

3      جداول دو بعدی

جدول (1/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن و خانه گریزی

جدول (2/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند و خانه گریزی

جدول (3/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن و خانه گریزی

جدول (4/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب  میزان درآمد ماهیانه و خانه گریزی

جدول (5/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر و خانه گریزی

جدول (6/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر و خانه گریزی

جدول (7/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر و خانه گریزی

جدول (8/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی و خانه گریزی

جدول (9/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی و خانه گریزی

جدول (10/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن  اوقات فراغت و خانه گریزی

جدول (11/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای درسی و خانه گریزی

جدول (12/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان و خانه گریزی

جدول (13/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک و خانه گریزی

جدول (14/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی و خانه گریزی

جدول (15/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن وقت به تفریحات و خانه گریزی

4      نمودارها

(1/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن افراد

(2/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند

(3/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن

(4/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ماهیانه

(5/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر

(6/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر

(7/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر

(8/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی

(9/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی

(10/3) نمودار  توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغت

 (11/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای دستی

(12/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان

 (13/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک

(14/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی

(15/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن به تفریحات

(16/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب خانه گریزی  (SAZEH)

فصل پنجم : نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری

تنگناها و محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

خلاصه پژوهش

فهرست منابع

پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.

در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

شاید پدیده دختران فراری از منزل و یا آنچه اصطلاحاً «دختران خیابانی» گفته می شود یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که مرکز رسمی و غیر رسمی در تهران و درجات کمتر شهرهای دیگر با آن درگیر هستند.این پدیده فقط به فرار دختران از خانه محدود نمی شود بلکه پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد که افتادن در دام اعتیاد ، شبکه های فساد از جمله آنهاست.

پدیده دختران فراری یا فرار دختران از منزل در هر جامعه ای وجود دارد و واقعیتی غیر قابل انکار است.در کشور ما نیز به علت ازدیاد تعداد این دختران ، طی سالهای اخیر به عنوان معضلی اجتماعی مطرح شده است.

شاید ما فرار از خانه را به عنوان یک جرم تلقی کنیم ولی همانطور که اشاره شد این مسئله یک آسیب اجتماعی است که خود موجب بوجود آمدن مشکلات بعدی است.در واقع بر روی پدیده فرار از خانه عواملی تاثیر گذار  است و این عوامل باعث جدی تر شدن این مسئله می شود.

در جوامع دیگر نیز دختران در پاسخ به شرایط نامطلوب ، اقدام به فرار از خانه می کنند که در بسیاری از این کشورها نهادهای یاریگری و حمایتی قوی وجود دارد ، ولی در کشور ما دختری که از خانه فرار می کند از ترس دستگیری ، بازداشت ، زندان و یا حتی بازگرداندن به منزل از دست سیستم قضایی نیز فرار می کند و از تماس با موسسات اجتماعی خودداری می کند.

پس بهتر است قبل از آنکه شاهد پیامدها و بحرانهای اجتماعی ، فرهنگی و

پاسخ دهید