تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز

تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 12.4 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 72 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

چکیده  موضوع این مطالعه تاثیر تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت میوه در طول انبارداری بود . رقمهای سیب گلدن دلشیز و استراکینگ دلشیز در این تحقیق در موسسه تحقیقات Tekirdag استفاده شده . این تحقیق در سه تکرار در بلوک طرح تصادفی در و نقطه انجام گرفت . سیب ها با گرما به مدت 4 روز و در دمای 38 درجه یانتی گراد تیمار شده اند و بعد سیب ها تحت شرایط انبار سرد در دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت 85     90 درصد قرار گرفتند . در طول کاربرد گرما بیشترین کاهش وزن در میوه ها صورت گرفت که استفاده از آن باعث ثبات میوه ها در طول انبارداری می شود . که استفاده در حد متوسط آن مسئول رسیدن از طریق افزایش میزان تنفس و کاهش میزان نشاسته در میوه ها شد .

کلمات کلیدی  تیمار گرما     سیب     گلدن دلشیز     استراگینگ دلشیز     ثبات و استحکام گوشت میوه     میزان تنفس     پس از برداشت     کیفیت     بلوغ

مقدمه  سیب یکی از بیشترین میوه هایی است که در مناطق معتدله پرورش می یابد ( بی نام ، 1999 ) . سیب یکی از بیشترین میوه هایی است که در ترکیه مصرف می شود و میزان مصرف آن ( در ترکیه ) با جهان برابر است . ویکی از مهمترین میوه هایی است که در ترکیه که هم ارزش غذایی و هم بازده اقتصادی  دارد . که تولید آن بیشتر از 2550000  تن در ترکیه است . ( بی نام ، 2005 ) ، هرچند با اینکه تولید سیب ارزش اقتصادی اش افزایش یافت این ارزش به خاطر مسایل پس از برداشت درست ارزیابی نشد  . دلیل اصلی این مسایل فرآیند پس از برداشت و شرایط نامناسب انبارداری ست .

بعد استفاده از مواد شیمیایی در سال گذشته از کیفیت میوه ها در پس از برداشت کاسته شد که برای سلامتی انسان نیز مضر است  و و اکنش به این مواد نیز افزایش یافته است . کاربرد هایش در پس از برداشت ، استفاده از مواد شیمیایی ترکیبی مخصوصا بر ضد کاهش کنترل بیماری های گیاهی برد بنابراین معلوم شد که کاربرد گرما یکی از جالبترین روش ها که کاربردش برای جلوگیری از کیفیت پس از براشت میوه ها موثر نبود . اما همچنین به کنترل مواد  ضد آفت ، بیماریها و اثرات مضر روی سیب کمتر می گردد ( آرتیس 1995 ) . در این تحقیقات تاثیر کاربرد گرما در قبل ازانبار روی انبارداری سیب مطالعه شد و تاثیرآن روی میزان نرم شدن بسیار سودمند بود (  کلین و لوری 1990 ) .

 مکانیسم کاربرد گرما روی کاهش رسیدن و اثراتش روی ثبات و استحکام به وسیله عاملی روی دیواره سلولی تا کنون معلوم نشده است . به هر حال به احتمال مکانیسم آن از طریق غیر فعال کردن سنتز آنزیم های تجزیه کننده پکتین می باشد ( کاندی و همکاران 1994 ) . این مطالعه توسط ( کیم 1994 ) نشان داد که کاربرد تیمار گرما روی انگور و با هم روی خوشه هایش در 48 درجه سانتی گراد به مدت 2     4 روز این نتیجه را داد که کاربرد این روی میوه ها مضر است اما از طرف دیگر کاربرد تیمار گرما در 38 درجه سانتی گراد به مدت 2     4 روز روی میوه ها ضرر نداشت .

در این پیشنهاد کاربرد گرما قبل از انبار داری سیب استفاده شده و اثراتش روی کیفیت سیب در طول انبار داری سودمند بود . با این روش نرم شدن میوه ها کاهش یافت بنابراین تاثیرات کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و استراگینگ دلشیز در این تحقیق ، تحقیق شد .

 

پاسخ دهید