دانلود تحقیق و پاورپوینت كنترل بهينه توان راكتيو با استفاده از مقادير موجود بانك هاي خازني

دانلود تحقیق و پاورپوینت كنترل بهينه توان راكتيو با استفاده از مقادير موجود بانك هاي خازني

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 863 کیلوبایت

فرمت فایل: PDF

دسته بندی:

قیمت: 299,900 ریال

تعداد نمایش: 128 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 31 جولای 2017

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

299,900 ریال – خرید

كنترل بهينه توان راكتيو با استفاده از مقادير موجود بانك هاي خازني

چكيده
توسعه شبكه توزيع انرژي الكتريكي تعداد مشتركين , نياز به الگوريتمي سريع جهتكنترل بهينه توان راكت يو و بهبود و ضعيت پا يدار و ديناميكي
سيستم را لازم مي دارد . روشهاي مرسوم نظير الگوريتم ژنتيك و … كه كند مي باشند , حتي با وجود دقت بالا , نمي توانند در اين مورد كارايي
بوده كه از لحاظ برنامه نويسي ساده , حجم برنامه بس يار كم , و سرعت اجرا و HJ مناسب داشته باشند . روش بكار رفته در اين بررسي روش
همگرايي آن نيز بالاست . آوردن هزينه مربوط به تجهيزات كنترل توان راكتيو و ولتاژ ( در اينجا خازن ) در تابع هدف مو جب استفاده بهينه
(حداقل ) از آنها شده و نرم افزار بهينه سازي سعي مي كند كه با كمترين خازنها بهترين كنترل ممكن بر روي توان راكتيو و ولتاژ انجام گيرد . هر
گاه بتوان تلفات خط را بهينه (حداقل) كرد, مسلماً ولتاژ باسها نيز به واحد نزديك خواهند شد و هزينه هاي مربوط به تلفات خط حداقل مي شود.
1 مقدمه
كنترل توان راكتيو به عنوان يك عامل حائز اهميت در طراحي و بهره برداري از سيستمهاي قدرت الكتريكي از دير باز مورد توجه بوده است . طبق
آمار و اسناد منتشره وزارت نيرو تلفات انرژي در شبكه به صورت جدول زير مي باشد :
13 % توليد خالص مي باشد . مقدار تلفات در شبكه توزيع 52 % و در شبكه انتقال / با توجه به جدول فوق مجموع تلفات در شبكه توزيع و انتقال 6
%21 كل تلفات سيستم مي باشد . با توجه به سهم عمده شبكه توزيع در تلفات كل سيستم بايد در جهت كاهش تلفات در شبكه توز يع اقدامات
اساسي انجام گردد. لذا لزوم بهينه سازي در اين بخش از طريق برنامه ريزي دراز مدت و كوتاه مدت بسيار ضروري به نظر مي رسد.
جابجايي و تعيين ظرفيت بهينه خازنهاي موازي به منظور كاهش تلفات توان و انرژي و بهبود پروفيل ولتاژ يكي از مسا ئل مرسوم در طرا حي و
كنترل سيستمهاي قدرت است كه تا بحال تحقيقات وسيعي بر روي آن صورت گرفته است .از بين روشهاي مختلف به كار رفته مي توان به روش
برنامه ريزي خطي , برنامه ريزي غيرخطي و روشهاي تجربي اشاره كرد .
ظرفيت آزاد Rajicic & Bose .[ استفاده شده است [ 1 Goldberg روشهاي اوليه براي جايابي خازن ها روشهاي تحليلي بوده است كه توسط
شده پست و افزايش ولتاژ در بار كم را نيز در مدل در نظر گرفت [ 2]. اين روش تحليلي سپس با بعضي از روشهاي ابتكاري يا تجربي تركيب شده
فرمول بندي مسئله را با در نظر گرفتن كاهش تلفات انرژي و حداكثر تلفات توان كاملتر كرد و Augugliaro . اند تا معايب قبل برطرف شوند
Dong Chiang محدوده هاي ولتاژ را نيز در مدل اعمال كرد [ 4]. سپس Grainger.[ روشي براي تعيين تعداد و اندازه خازنها پيشنهاد نمود [ 3
.[ رشد بار , آزاد سازي ظرفيت سيستم و افزايش ولتاژ در شرايط بار كم را در نظر گرفته و از يك تكنيك بهي نه سازي محلي ا ستفاده نمودند [ 5
به كمك روش الگوريتم ژنتيك به بهبود پروفيل ولتاژ در سيستمهاي توزيع نامتعادل پرداخته اند . تابع هدف بكار رفته متشكل از Kim & You
دو قسمت هزينه انرژي صرف شده براي تلفات و هزينه خريد و نصب خازن بوده است . در اين تحقيق از خازنهاي موجود استاندارد استفاده شده
1

پاسخ دهید