دانلود مقاله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

دانلود مقاله  رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 151 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 25 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

نوع فایل:ورد

تعداد صفحات:80

اندازه فایل:248کیلوبایت

 فهرست

چکیده ۱

مقدمه. ۲

زمینه و بیان مسئله. ۴

اهمیت وضرورت پژوهش… ۷

سوالات پژوهش… ۸

متغیرهای پژوهش… ۸

تعاریف مفهومی.. ۹

ابعاد اسناد: ۹

فصل دوم : پیشینه نظری و پژوهشی.. ۱۱

اسناد. ۱۲

نظریه های اسنادی.. ۱۳

هایدر (۱۹۵۸) ۱۳

نظریه جونزودیویس(۱۹۵۶) ۱۵

نظریه کلی (۷۳-۱۹۷۲) ۱۷

نظریه سلیگمن(۱۹۷۵) ۲۰

نظریه واینر (۱۹۸۶) ۲۴

سوگیریهای اسناد. ۲۶

اسنادهای اصلی.. ۲۸

ابعاد اسناد. ۲۹

۱-بعد منبع یا مرکز کنترل. ۲۹

۲- بعد ثبات.. ۳۱

بعد کنترل پذیری.. ۳۲

۴- بعد کلیت.. ۳۳

اسنادها، موفقیت و شکست.. ۳۴

اسناد و جنسیت.. ۳۶

اسناد و پیشرفت تحصیلی.. ۴۲

فصل سوم: روش پژوهش… ۴۶

روش تحقیق. ۴۷

جامعه تحقیق و روش نمونه گیری.. ۴۷

ابزار تحقیق. ۴۸

موقعیت‌های با پی آمدهای خوب.. ۴۸

موقعیت هایی با پی آمد بد. ۴۸

نمره گذاری پرسشنامه. ۵۱

اعتبار و پایائی پرسشنامه سبک اسنادی.. ۵۳

روش آماری.. ۵۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش… ۵۶

الف-یافته های توصیفی.. ۵۷

ب- یافته های تحلیلی.. ۶۰

۱- بررسی رابطه ابعاد سه گانه پس از شکست در دختران و پسران. ۶۰

۲- بررسی رابط ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران و پسران. ۶۲

۳- بررسی رابطه سبک اسناد دهی با پیشرفت تحصیلی.. ۶۴

۳- بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو جنس دختر و پسر با ابعاد سه گانه در موفقیت و شکست. ۶۸

یافته های دیگر. ۷۰

فصل پنجم. ۷۳

بحث و نتیجه گیری.. ۷۳

محدودیتهای تحقیق. ۷۶

پیشنهادات.. ۷۶

فهرست منابع.

 چکیده

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

مقدمه

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

اسناد

قبل از پرداختن به بحث اسناد تعاریفی چند در این رابطه بیان می کنیم.

هایدر(۱۹۵۸)به نقل از خداپناهی (۱۳۷۹) می گوید که اسناد عبارتست از فرآیندی که افراد بکار می برند تا رویدادها(رفتارها) را به عوامل زیر بنایی آنها پیوند دهند.

تمز[۱]و وریشن[۲](۱۹۹۷)توضیح میدهند که اسنادها گمانهایی هستند که درباره علل رفتار دیگران و خودمان داریم . این گمانها تأثیر عمده ای در ارتباطات اجتماعی دارند .

بارتال[۳] (۱۹۷۸)اظهار می دارد که اسناد استنباطی است که یک مشاهده گر درباره علل رفتار خود یا دیگران بعمل می آورد.

ولفولک (۱۹۹۳) اسناد را این گونه تعریف می کند که اسناد چگونگی تبیینات و توجیهات ودرک موفقیتها وشکست ها می باشد .

تمز و وریشن در مورد این که چرا مردم اسناد سازی می کنند ، توضیح می دهد که عمدتاً ساختن اسنادها به این دلیل است که مردم نیاز به درک رفتار خود و دیگران دارند. فرض اساسی صاحبنظران اسناد براین متکی است که انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هر چه بیشتر شناخت پیدا کند وبداند که چه واقعه ای رخ داده است و این واقعه به چه انگیزه ای قابل اسناد است.

تمز و وریشن (۱۹۹۷) توضیح میدهد که مردم علت رویدادی را جستجومی کنند که آن رویداد توجه آنها را جلب کند ، تأثیر شخصی بر آنها داشته باشد و آن رویداد برای آنها غیر منتظره باشد.

نظریات مختلفی رابطه بین رفتار، شناخت وجنبه های مختلف اسناد ، دلایل اسناد و تأثیر فرآیند اسناد بر رفتار را مورد بررسی قرار می دهند،نظریات اسنادی بر شناخت و ادراک فرد از رویدادها مبتنی بوده و بر این باورند که انسانها بر انگیخته شده اند تا ساختار رفتارهای خویش و رفتار های دیگران را هر چه بیشتر مورد بررسی قرار دهند و نسبت به آنها شناخت پیدا کنند.

نظریه های اسنادی

یکی از نظریه پردازانی که بعنوان پرچمدار نظریه اسناد محسوب می شود هایدر است.هایدر هم در زمینه علتها و هم در زمینه ابعاد اسناد به بررسی و تحقیق پرداخته است.

هایدر (۱۹۵۸)

هایدر برای اولین بار در مورد علل رفتار و رویدادها و درک این علل و توضیحاتی که افراد در این رابطه بکار می برند صحبت می کند. او اعتقاد دارد که انسانها همواره در پی شناخت و ارزیابی محیط هستند . هایدر رفتار را تابعی از عوامل فردی و محیط می داند.

هایدر دریافت که اگر چه تببین های فراوانی بر رویدادهای مختلف وجود دارد، اما مناسب است که آن تببین ها را در دودسته عمده و اساسی شخصی (درونی) و موقعیتی (بیرونی) تقسیم کنیم(سابینی ،۱۹۹۲). چنانچه انسان در شناخت و ارزیابی عوامل درونی و بیرونی دچار اشتباه گردد یا تنها یکی از عوامل را مورد توجه قرار دهد دچار خطای اسنادی[۷]می گردد. بنابراین اگر عوامل به درستی شناخته نشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد ممکن است انتظارات غلطی در فرد شکل بگیرد واین انتظارات مبانی رفتار آینده فرد تلقی شود.بدین ترتیب قضاوت ما در یک موقعیت وامکان دگرگونی آن در آینده تا حد زیادی به اسنادما به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد .(خداپناهی ،۱۳۷۹).

هایدر در یک طبقه بندی عوامل را به سه دسته پایدار و ناپایدار ، درونی وبیرونی و قابل مهار و غیر قابل مهار تقسیم می کند .به فرض کوشش شخصی به عنوان یک عامل درونی و قابل مهار می باشد .در صورتی که کوشش فرد دیگر به عنوان یک عامل بیرونی قابل مهار می باشد ویا توانایی شخص به عنوان یک عامل درونی ، غیر قابل مهار و پایدار توصیف شده است درصورتیکه دشواری تکلیف به عنوان یک عامل بیرونی ، غبر قابل مهار وپایدار در نظر گرفته شده است.

نظریه جونز[۱]ودیویس[۲](۱۹۵۶)

جونز و دیویس نظریه خود را بنام استنباط متناظر[۳]در سال (۱۹۶۵) اینطور بیان کردند که هدف فرآیند اسناداستنباط از رفتار مشاهده شده و تطابق آن رفتار با خصوصیات پایدار در فرد می باشد .به عبارتی این نظریه به یک موضوع اساسی می پردازد واینکه چگونه خصوصیات افراد را از روی رفتارشان استنباط کنیم. چنین استنباطی ضروری است زیرا مردم از خود علائمی که صفات ثابتشان را آشکار کند بروز نمی دهند .بنابراین اگر مایل باشیم که افراد پیرامون خود را بهتر بشناسیم ودرک کنیم بایستی رفتار آنها را مشاهده کنیم و برای نیل به نتایجی درباره آنان از این مشاهده آگاهی دهنده استفاده کنیم.

جونز و دیویس بیان می دارند که استفاده از رفتار دیگران به عنوان راهنمایی برای درک انگیزه ها یا صفات پایدارشان می تواند ما را بطور جدی به اشتباه بیندازد.بر طبق دیدگاه جونز ودیویس این تکلیف دشوار را باید از طریق توجه روی انواع معینی از اعمال که به احتمال زیاد در این خصوص آگاهی دهنده اند انجام دهیم. اول اینکه رفتارهایی که به نظر می رسد آزادانه انتخاب شده اند در نظر بگیریم و رفتارهایی که به گونه ای بر فرد تحمیل شده اند کنار بگذاریم و دوم اینکه توجه دقیق خود را بر رفتارهایی متمرکز کنیم که اثرات غیر متعارف تولید می کنند . از نظر جونزودیویس تلاش برای درک افراد بایستی بیشتر روی اعمالی متمرکز گرددکه از مطلوبیت اجتماعی[۴] کمتری برخوردار است (مالیم[۵]،۲۰۰۰)

هارولد کلی در ادامه تحقیقات انجام شده در زمینه اسناد به موضوعی در روانشناسی اجتماعی می پردازد که از اهمیت خاصی برخوردار است او برای بررسی و درک بیشتر رفتارهای اجتماعی سه معیارثبات ، تمایز وهمرایی را بیان می کند که در اینجا به توضیح آن می پردازیم .

پاسخ دهید