دانلود مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

دانلود مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 152 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 22 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP)

در محیطهای صنعتی مختلف

نوع فایل:ورد

تعداد صفحات:90

اندازه فایل:1.93مگابایت

چکيده

 

در یک محیط صنعتی توزیع شده، کارخانه های مختلف و دارای ماشین ها و ابزارهای گوناگون در مکان های جغرافیایی مختلف غالبا به منظور رسیدن به بالاترین کارایی تولید ترکیب می شوند. در زمان تولید قطعات و محصولات مختلف ، طرح های فرایند مورد قبول توسط کارخانه های موجود تولید می شود. این طرحها شامل نوع ماشین، تجهیز و ابزار برای هر فرآیند عملیاتی لازم برای تولید قطعه است. طرح های فرایند ممکن است به دلیل تفاوت محدودیت های منابع متفاوت باشند. بنابراین به دست آوردن طرح فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه مهم به نظر می رسد. به عبارت دیگر تعیین اینکه هر محصول درکدام کارخانه و با کدام ماشین آلات و ابزار تولید گردد امری لازم و ضروری می باشد. به همین منظور می بایست از بین طرحهای مختلف طرحی را انتخاب کرد که در عین ممکن بودن هزینه تولید محصولات را نیز کمینه سازد. در این تحقیق  یک الگوریتم ژنتیک معرفی می شود که بر طبق ضوابط از پیش تعیین شده مانند مینیمم سازی زمان فرایند می تواند به سرعت طرح فرایند بهینه را برای یک سیستم تولیدی واحد و همچنین یک سیستم تولیدی توزیع شده جستجو می کند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) می تواند براساس معیار در نظر گرفته شده طرح های فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه ایجاد کند، بررسی های موردی به طور آشکار امکان عملی شدن و استحکام روش را نشان می دهند. این کار با استفاده از الگوریتم ژنتیک در CAPP هم در سیستمهای تولیدی توزیع شده و هم واحد صورت می گیرد. بررسی های موردی نشان می دهد که این روش شبیه یا بهتر از برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) مرسوم تک کارخانه ای است

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل يکم –  معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک ……………………………………….17
1-1-  برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر………………………………………………………………………………………………….17

1-1-1- رویکرد بنیادی …………………………………………………………………………………………………………………………….

18

1-1-2- رویکرد متنوع ……………………………………………………………………………………………………………………………..

18
1-2- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………….20
1-2-1-کلیات الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………….21
1-2-2-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………..23
1-2-2-1-تابع هدف و تابع برازش………………………………………………………………………………………………………………26
1-2-2-2- انتخاب……………………………………………………………………………………………………………………………………27
1-2-2-3- تقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………28
1-2-2-4- جهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..32
فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر…………………………………..34
2-1-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………….34
2-1-1- توصیف توالی فرآیند…………………………………………………………………………………………………………………….34
2-1-2- استراتژی کد گزاری…………………………………………………………………………………………………………………….37
2-1-3- تجزیه و تحلیل همگرایی………………………………………………………………………………………………………………..38
2-1-3-1-همگرایی نزدیک شونده………………………………………………………………………………………………………………38
2-1-3-2-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال………………………………………………………………………………………………….40
2-1-3-3-همگرایی GAها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم…………………………………………………………………..40
2-1-3-4-تعریف یک قانون………………………………………………………………………………………………………………………41
2-1-4-اپراتورهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-1-4-1-اپراتور انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-1-4-2- اپراتور تغییر و انتقال…………………………………………………………………………………………………………………..42
2-1-4-3- اپراتور جهش…………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-1-5- برقراری تابع تناسب………………………………………………………………………………………………………………………44
2-1-5-1- آنالیز محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………….   44
2-1-5-2- برقراری تابع برازش…………………………………………………………………………………………………………………..45
2-1-6-مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-1-6-1-مثالهایی برای کاربرد این روشها …………………………………………………………………………………………………..47
2-1-6-2-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات …………………………………………………………………………………………49
2-1-7-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-2-روشي براي برنامه ریزی  مقدماتی ترکیبات دورانی شكل محور Cاستفاده از الگوريتم ژنتيك…………………….51
2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-2-2-مدول هاي سيستمCAPP  پيشنهاد شده…………………………………………………………………………………………..54
2-2-3-تجسم قطعه…………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-2-4-تولید توالی های ممکن………………………………………………………………………………………………………………….58
2-2-4-1-الزامات اولویت دار………………………………………………………………………………………………………………….58
2-2-4-2- الزامات تلرانس هندسی……………………………………………………………………………………………………………..59
2-2-4-3- رابطه ویژگی های اولویت دار……………………………………………………………………………………………………..60
2-2-5 بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA……………………………………………………………………………………..64
2-2-5-1- تابع برازش……………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-2-5-2- الگوريتم ژنتیك……………………. ……………………………………………………………………………………………….68
2-2-6- نتايج و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………..71
2-2-7-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………71
فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم  ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی …..73
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-2-1-سیستم های تولیدی توزیع شده…………………………………………………………………………………………………………74
3-2-2-نمایش طرح های فرایند…………………………………………………………………………………………………………………..75
3-2-3-جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-3-تولید مثل……………………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-3-1-ادغام………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-3-2-دگرگونی و جهش………………………………………………………………………………………………………………………77
3-4- ارزیابی کروموزوم ………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-4-1- مینیمم سازی زمان فرایند………………………………………………………………………………………………………………..80
3-4-2- مینیمم سازی هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………….80
3-5- مطالعات موردی……………………………………………………………………………………………………………………………..81
3-5-1- CAPPسنتی………………………………………………………………………………………………………………………………81
3-5-2- CAPP توزیع شده………………………………………………………………………………………………………………………85
3-6- ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-6-1- معیار اول…………………………………………………………………………………………………………………………………….88
3-6-2- معیار دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….89
فصل چهارم -نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………90

پاسخ دهید