دانلود پاورپوینت صنعتی سازی ساختمان

تعداد صفحات: 28 اسلاید

حجم فایل: 944 KB

فرمت فایل: پاورپوینت

دسته بندی:

قیمت: 499,900 ریال

تعداد نمایش: 88 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 11 ژوئن 2020

به روز رسانی در: 11 ژوئن 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

499,900 ریال – خرید

دانلود پاورپوینت صنعتی سازی ساختمان

پاورپوینت صنعتی سازی ساختمان

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پاورپوینت صنعتی سازی ساختمان توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پاورپوینت را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی اسلایدها در پاورپوینت صنعتی سازی ساختمان با دقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.


صنعتی سازی ساختمان

ﭼﻜﻴﺪه:

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈـﺎم علمی و ﻓﻨـﺎوری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن در ﻛﺸـﻮر ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎﻳی دارد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻛــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺮار و ﺗﺼﺤﻴﺢ، و اﻳﺠﺎد ﺗﻨـﻮع، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻤی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮﻗـﺮاری هماهنگی و ﻫﻤﺨﻮانی های ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺑــﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ و ﻛـﺎرآیی ﺑﻴﺸـﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﺮاحی  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﻟﻴــﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔتیﻛﻪ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد، از اﻫﻤﻴﺖ خاصی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﻟـﺬا در ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﮔﺎﻣـﻬﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨــﻪ ﻃﺮاحی  ﻣﺴـﻜﻦ و ﻟـﻮازم زندگی ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﻪ علمی وﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺨﺼی ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧی و ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻧـﺪازه ﻫـﺎ در ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺮای ﻃﺮاحی ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻧﺼـﺐ و اﺟـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟـﺰای آن ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﮔﺮدد.

ﻃﺮح“ ﺿﻮاﺑــﻂ ﻃﺮاحی  ﻣـﺪوﻻر ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن “ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی :

 1.  اﺑﻌﺎد ﺗﻦ ﺷﻨﺎسی اﻳﺮانی

  2. اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر

  3.    اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻟــﻮازم و ﺗﺠـﻬﻴﺰات زﻧﺪگی

  4.    اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺗﺎﻗﻬﺎ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮنی

  5.    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، راﻫﻨﻤﺎی ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاحی  اﺳـﺖ

  آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ بررسی و ﺗﺎﺋﻴﺪ را در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰ می ﮔﺬراﻧﺪ. در اﻳــﻦ اﻳﻨﺠﺎ سعیﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻜﺎتی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و در ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ علمی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟــﻮد و روﻧﺪ علمی دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد.

 ﺗﺂﺛﻴﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ و اﺛﺎث در ﻃﺮاحی

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی آن ) ﻣﻮﺟﺐ عوض ﺷﺪن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻛﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧــﺪ، میﮔﺮدد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎز، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. زﻳﺮا درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺎث و ﺗﺠــﻬﻴﺰات ﻛـﻪ ﺷﺒﻜه ﻃﺮاحی  آﻧﻬﺎ، ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻜی از ﺳﻄﻮح ﺷﺒﻜه ﻃﺮاحی  ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷــﺪ، اﻳـﻦ ﺗﺠـﻬﻴﺰات میﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨی ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻓﻀﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻃﺮاحی  ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺗﺠــﻬﻴﺰات و اﺛﺎث ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘی دﻳﮕﺮ از واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧی در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ میﮔﺮدد.


                     • پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

                       

                      با اطمینان خرید کنید …

                       

                      • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
                      • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
                      • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
                      • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

                       

                      شماره های پشتیبانی: 

                      47221117 – 051

                      09920557724

                       

                      برای پشتیبانی آنلاین نیز میتوانید از گزینه چت آنلاین در پایین سایت سمت راست استفاده کنید تا همکاران ما بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما باشند. 

پاسخ دهید