دانلود پروژه زبان و ادبیات عرب

دانلود پروژه زبان و ادبیات عرب

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 979,900 ریال

تعداد نمایش: 163 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 22 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

979,900 ریال – خرید

دانلود پروژه زبان و ادبیات عرب
نوع فایل:ورد
اندازه فایل:9.508کیلوبایت
تعداد صفحات:140

موجز الرساله (چكيده) ……………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2
فصل اول : شناخت ترادف …………………………………………………………………………………………..8
سير تاريخي ……………………………………………………………………………………………………………………8
معاصرين و پديده ترادف ………………………………………………………………………………………………..13
جمع آوري لغت …………………………………………………………………………………………………………….14
ترادف لغوي ………………………………………………………………………………………………………………….16
ترادف صراحتاً ……………………………………………………………………………………………………………… 18
تعريف امام فخر رازي ……………………………………………………………………………………………………..19
تفاوت ترادف با تأكيد و تابع …………………………………………………………………………………………….20
نتيجه ……………………………………………………………………………………………………………………………21
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه …………………………………………………………………………………………21
تعريف خواجه نصيرالدين طوسي …………………………………………………………………………………….22
ترادف غير مفرده ………………………………………………………………………………………………………….22
تعاريف اهل اصول …………………………………………………………………………………………………………23
نمودار رابطه مترادف و متمايز …………………………………………………………………………………………23
نظريه دكتر ابراهيم انيس ……………………………………………………………………………………………….26
تعريف ترادف از نظر زبان شناسي معاصر ………………………………………………………………………….27
پالمر …………………………………………………………………………………………………………………………….27
اولمان ……………………………………………………………………………………………………………………….28
ترادفات تام ………………………………………………………………………………………………………………….28
شرايط ترادف تام و نظريه دكتر ابراهيم انيس …………………………………………………………………..28
معاصر بودن ………………………………………………………………………………………………………………….29
وحدت محيط پيدايش زبان …………………………………………………………………………………………….29
اتحاد كامل بين معني دو واژه ………………………………………………………………………………………..30
نتيجه تطور صوتي نبودن ……………………………………………………………………………………………….30
كاربردهاي ترادف ………………………………………………………………………………………………………….31
تأكيد و مبالغه ……………………………………………………………………………………………………………..31
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دكتر صبحي صالح …………………………………………………………….32
ابن يعيش ………………………………………………………………………………………………………………….33
به كارگيري تعابير مختلف ………………………………………………………………………………………………33
سيوطي ……………………………………………………………………………………………………………………….34
ابن فارس ………………………………………………………………………………………………………………..34
ابوبكر باقلاني ………………………………………………………………………………………………………………..34
مسئله ترادف ………………………………………………………………………………………………………………35
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف ………………………………………………………………….36
اسباب ترادف ……………………………………………………………………………………………………………….37
گويش هاي مختلف از نظر ابن جني …………………………………………………………………………………37
تعريف سيوطي ……………………………………………………………………………………………………………..38
تعريف راغب اصفهاني ……………………………………………………………………………………………………38
تعريف ترنچ ………………………………………………………………………………………………………………….39
نظر دكتر رمضان عبدالتواب …………………………………………………………………………………………..39
تعریف علی عبدالواحد وافی ……………………………………………………………………………………………39
تعریف ابن فارس …………………………………………………………………………………………………………..40
کلمات دخیله و تعریب …………………………………………………………………………………………………..40
نظریه ابوحاتم ………………………………………………………………………………………………………………. 41
نظریه خفاجی ………………………………………………………………………………………………………………..41
نظریه اولمان ………………………………………………………………………………………………………………….41
صفت …………………………………………………………………………………………………………………………..42
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس …………………………………………………………………………………..42
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی …………………………………………………………………………………………43
نظریه علی الجارم …………………………………………………………………………………………………………43
نظریه دکتر ابراهیم انیس ………………………………………………………………………………………………..43
شرح لغت و معاجم لغوی ………………………………………………………………………………………………..44
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی ……………………………………………………………………..46
نظریه نولدکه ………………………………………………………………………………………………………………..46
نسبت ………………………………………………………………………………………………………………………….47
نظریه علی الجارم ………………………………………………………………………………………………………..47
موسیقی کلام ……………………………………………………………………………………………………………….47
نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….47
حذف ………………………………………………………………………………………………………………………….48
عدم تمایز بین مطلق و مقید …………………………………………………………………………………………..48
کنایه ……………………………………………………………………………………………………………………………48
کنیه …………………………………………………………………………………………………………………………..49
مرور زمان و تحمل معنای جدید ……………………………………………………………………………………..49
فخر فروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات ………………………………………………………………..50
تطور صوتی ………………………………………………………………………………………………………………..50.
تداخل لغات …………………………………………………………………………………………………………………51
نظریه ابن جنی ………………………………………………………………………………………………………………51
إبدال …………………………………………………………………………………………………………………………..51
قلب …………………………………………………………………………………………………………………………….52
إتباع …………………………………………………………………………………………………………………………..53
تطور دلالی …………………………………………………………………………………………………………………..54
تخصیص عام ………………………………………………………………………………………………………………..54
مجاز …………………………………………………………………………………………………………………………..55
مجاورت ………………………………………………………………………………………………………………………55
نظریه احمد بن فارس …………………………………………………………………………………………………….56
فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف ………………………………………………………………57
موافقین پدیده ترادف ……………………………………………………………………………………………………58
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ …………………………………………………………………………………..65
مؤلفین مشهور رساله‌هاي فعلتُ و أفعلتُ ………………………………………………………………………….65
زیاده روی درموضوع ترادف …………………………………………………………………………………………….66
نظریه ابن فارس ……………………………………………………………………………………………………………67
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسي ………………………………………………………………………………….67
مخالفین وجود ترادف …………………………………………………………………………………………………….68
نظریه ابن الأعرابی …………………………………………………………………………………………………….. .68
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب ……………………………………………………………………………………………68
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب …………………………………………………………………………………………69
نظریه ابوعلی فارسی ……………………………………………………………………………………………………..69
نظریه ابن درستویه ………………………………………………………………………………………………………..69
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس …………………………………………………………………………………..70
نظریه ابوهلال عسکری ……………………………………………………………………………………………………71
نظریه خَطابّی ………………………………………………………………………………………………………………..75
نظریه مرزوقی ………………………………………………………………………………………………………………75
نظریه ثعالبی ………………………………………………………………………………………………………………..76
نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….78
نظریه ابوالبرکات الأنباری ……………………………………………………………………………………………….78
نظریه اجدابی ……………………………………………………………………………………………………………….79
نظریه ابوالفتح المطرزی ………………………………………………………………………………………………..79
نظریه قاضی بیضاوی ……………………………………………………………………………………………………..79
مجموعه های فروق اللغوی ………………………………………………………………………………………………79
کفایت یک اسم برای يك مسمّی …………………………………………………………………………………….80
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی …………………………………………………………..81
نظریه تهانوی ……………………………………………………………………………………………………………….82
نظریه فرهنگستان زبان قاهره ……………………………………………………………………………………….83.
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی ………………………………………………………………………………………..84
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی …………………………………………………………………84
نظریه دکتر شوقی ضیف ………………………………………………………………………………………………..85
نظریه دکتر ابراهیم انیس ……………………………………………………………………………………………….86
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب ………………………………………………………………………………………..86
نظریه دکتر احمدمختارعمر ……………………………………………………………………………………………87
نظریه دکتر محمد کمال بشر …………………………………………………………………………………………..87
نظریه استاد حفنی ناصف ……………………………………………………………………………………………….88
نظریه استاد علی الجارم ………………………………………………………………………………………………..88
نظریه دکتر طه حسین …………………………………………………………………………………………………..89
نظریه استاد احمد انیس …………………………………………………………………………………………………89
نظریه دکتر محمد المبارک ………………………………………………………………………………………………90
نظریه دکتر علی عبدالواحد ……………………………………………………………………………………………90
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری ……………………………………………………………………………91
نظریه دکتر صبحی صالح ………………………………………………………………………………………………..91
نظر زبان شناسان معاصر ………………………………………………………………………………………………..92
نظریه پالمر ……………………………………………………………………………………………………………………92
نظریه بلوم فیلد ……………………………………………………………………………………………………………92
نظریه فیرث …………………………………………………………………………………………………………………93
نظریه لهرر …………………………………………………………………………………………………………………..93
نظریه ریچارد ترنچ ………………………………………………………………………………………………………..93
نظریه پروفسور کالینسون ……………………………………………………………………………………………..94
نظریه اولمان ………………………………………………………………………………………………………………..95
نظریه لافین ………………………………………………………………………………………………………………….96
فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن …………………………………………………………………………97
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی …………………………………………………………………………………97
نظریه ابن الأعرابی ………………………………………………………………………………………………………..97
نظریه ابوهلال عسکری ………………………………………………………………………………………………….98
نظریه راغب اصفهانی …………………………………………………………………………………………………….98
نظریه دکتر محمد مندور ………………………………………………………………………………………………..99
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن ……………………………………………………………………………100
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن ………………………………………………………..100
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف ………………………………………………………………………101
نظریه الواحدی درباره آیه 104 سوره بقره …………………………………………………………………………102
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی …………………………………………………………………………103
نظر دکتر صبحی صالح ………………………………………………………………………………………………..103
فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی …………………………………………………………………..107
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) ……………………………………………………………………….107
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است …………………………………………………………………………….109
نظریه ارسطوا …………………………………………………………………………………………………………….109
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد ……………………………………..110
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود ……………………………………………………………111
الأمر بین الأمرین …………………………………………………………………………………………………………..112
نظریه علامه ابن تیمیّه …………………………………………………………………………………………………..112
خاتمه ……………………………………………………………………………………………………………………….112
نظریه خطابی و دکتر مندور …………………………………………………………………………………………112
پيوست شماره يك : «الترادف في الحقل القراني» «الترادف في اسماء القران» …………………….113
پيوست شماره دو : «الترادف في الافعال» ………………………………………………………………………145
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………….169
خلاصه رساله به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………….174
الحمدلله ربّ العالمین و الصلاهُ والسلام علی نبیّنا و قائدنا محمّد (ص) و الأئمه الهداه المیامین علی اصحابه البررّه المنتجبین.

لا تلمنی فی هواها
لغه القرآن هذه
أنا لا اهوی سواها
رفع الله لواها

ترم اول در کلاس درس يكي از اساتيد به مبحث مترادفات اشاره ای شد ایشان فرمودند :
کلماتی از قبیل : “جید، عنق ….” مترادف نیستند چون هر کدام جایگاه ویژه ای دارند که اگر جابه جا شوند باعث خلل در معنا می گردد. این نکته برایم بسیار جالب، و باعث جرقه ای شد که پیرامون موضوع ترادف مطالعه ای نمایم.
لذا در ترم سوم درس محاضره استاد بزرگوار جناب آقای دکتر صدقی موضوع ترادف را انتخاب نموده و مقاله ای با راهنمایی ایشان نوشتم. که از راهنمایی های ایشان بسیار بهره جستم. و کتابهایی پیرامون موضوع ترادف از نمایشگاه بین المللی خریداری نمودم و همین امر برایم رغبتی شد که موضوع رساله را پیرامون مبحث “ترادف” برگزینم.
پس از مشورت با اساتید بزرگوار مورد تأیید قرار گرفت و با مشورت استاد بزرگوار دکتر حریرچی به پایان نامه هایی که در این زمینه یا مشابه او بود و کتابهای منبع و مرجع رهنمون شدم که بسیار راه گشای کارم بود و با راهنمایی اساتید محترم جناب آقايان دکتر انوار، دکتر ديباچي، دكتر شکیب، کتابهایی مانند : الخصائص، ابن جنی، کشّاف زمخشری، الفروق فی اللغه، ابوهلال عسکری، فقه اللغه ثعالبی، المزهر سیوطی، الألفاظ المترادفه، المتقاربه المعنی، عیسی رمانی، الترادف فی الحقل القرآنی، دکتر عبدالعال سالم مکرم، الترادف امیل یعقوب، علم الدلاله، دکتر احمد عمر مختار عمر، اعجاز مصطفی صادق الرافعی، و چند کتاب دیگر را خریداری نمودم و علت این امر بعد مسافت بود که با فراغ بال در منزل می توانستم استفاده کنم. يگانه استاد ادب از دکتر حریرچی جهت ورود به تحقیق به منابع و پایان نامه های مشابه رهنمون شدم که پیوست یکی از آنها «مقاله ترادف استاد علی الجارم» بود که در مجله اللغه العربیه الملکی چاپ قاهره بود که آن را با دقت مطالعه کردم و می توان گفت که یکی از بهترین منابع و روزنه جدیدی را نسبت به این مبحث بر من گشود و بعد از آن از کتاب ارزشمند “المزهر” به تحقیق پیرامون مطلب پرداختم، متوجه شدم که از همان قرون اولیه لغت شناسان به این موضوع معرفت و شناخت کافی داشتند لذا تصمیم گرفتم نظر لغت شناسان قدیم را جویا شوم که علاوه از کتابهای خریداری شده از کتابخانه دانشگاه اصفهان به خاطر قرب مسافت از کتابخانه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و از کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی مخصوصاً کتابخانه گروه عربی آن دانشگاه ـ که از مساعدت استاد شوشتری جا دارد که تشکر و قدردانی نمایم ـ استفاده كردم.

پاسخ دهید