دانلود پروژه سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق با ترجمه

دانلود پروژه سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق با ترجمه

حجم فایل: 482kb

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 49,000 ریال

تعداد نمایش: 170 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 آگوست 2017

به روز رسانی در: 6 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

49,000 ریال – خرید

سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق

88 صفحه لاتین   182 – صفحه فارسی

ترجمه متن :

  SAFETY

 MANAGEMENT SYSTEM

  

راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

فهرست

1-   تعاریف

2-   در باب راهبردها

3-   مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

1-3- مقدمه

2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد

      فرهنگ ایمنی

      تعهد به فرهنگ ایمنی

      حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

      هدف فرهنگ ایمنی

      تعهد و تدبیر (خط مشی)

3-3- گزارش ساختارها و رویکرد

4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی

      کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

      کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

      کمیته ایمنی در برابر تشعشع

      کمیته زیست ایمنی

      گزده واکنش سریع

      کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

      نگهبان محوطه دانشگاه

6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

         مفهوم

         شرح محقه استاندارد استرالیا

      موقعیت کنونی CSU

      شناسایی مسئولین

استراتژی اجرا

      مدیریت بحران

7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

      مراجعت زود هنگام به کار

      مدیرت غرامت به کارگران

      خط مشی

      مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

      Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

      مدیریت و صنعت

      وظایف مناسب

      کشمکش مطالبات

      حق بیمه و توزیع آن

8-3- مدیریت کمکهای اولیه

      (تدارک) تامین کمکهای اولیه

      مدیریت کمکهای اولیه

      گزارش حادثه

      گزارش سوانح به Work Cover Nsw

9-3- استخدام

         وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

   کارمند غیر اجرایی

      کارمند ناظر

      مدیران

      کارمند اجرایی

      معانیات پزشکی پیش از استخدام

      بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

10-3- مدیریت ریسک (خطر)

         مدیریت ریسک OHS

         استانداردها

         اصول مدیریت ریسک OHS

مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

         سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

         زمینه ریسک

         شناسایی ریسک

         تعیین ریسکOHS

کنترل ریسکOHS

اندازه گیری میزان کارایی کنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

         اصول

         مدیریت عملکرد

         احکام و قراردادها

         شاخص های عملکرد

         شاخص های عملکرد منفی

         گزارشات جراحت و بیماری

         هزینه های غرامت وبه کارگران

         شاخص های عملکرد مثبت

         شاخص های عملکرد مدیریت

         شاخص های عملیاتی عملکرد

13-3- بایگانی کردن

         اصول

اسناد تحت نظارت

         اطلاعات نسد

         بررسی سند

         شماره گزاری نسخه

         تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

         اصلاحات

         اصلاحات در خط مشی

         اصلاحات اجرایی

14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی

         درون سازمانی

         بیرون سازمانی

         گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

4- سیستم مدیریت   OHS در واحد

         1-4- مقدمه

         2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

         3-4- مسئولیت

         4-4- مشاوره

شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3

            وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

            بیانیه مشاوره OHS

              هدف ازبیانیه مشاوره OHS

              مشورت با کارکنان

                 کمیته OHS محوطه دانشگاه

                 بیانیه مشاوره OHS

5-4- ارتباطات و گروه های OHS

6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS

7-4- مسئولیت و پاسخگویی

8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

9-4- موافقت نامه ای عملکرد

10-4- استخدام

11-4- مدیریت ریسک

12-4- فرایندهای استاندارد عامل

13-4- پیمانکاران

14-4- کار در خارج از ساختمان

            صورت کلی

            کارکردن از خانه

15-4- سیستم های ایمنی

16-4- مدیریت حادثه

17-4- مدیریت پس از حادثه

18-4- مدیریت آسیب

19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

20-4- بایگانی نمودن

            گزارشات بخش ها

                    گزارشات حادثه برای کارکنان

                    گزارشات حادثه برای دانشجویان

            گزارش اجباری حوادث

            بازرسی های محل

            طرح های فعالیت OHS

21-4- سیکل پیشرفت

5- توصعه برنامه خاص OHS

 1-5- مقدمه

2-5- تعیین نیازها

3-5- طراحی وتعیین استاندارها

4-5- تحقق

5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

6-5- بررسی و اصلاح

7-5- عملکرد منسجم

6- لیست نمودارها

7- فهرست بازبینی

8- جداول

9- انتشارات و مراجع

10- قدردانی

تعاریف

ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند

بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.

محیط سلامت وایمنی : S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.

خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.

شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر

کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.

About the Guidelines
The following guidelines outline in detail the best practice strategies that form the bedrock of an effective OHS management system at Charles Sturt University (CSU). While the basic principles apply to all Units of the University, the guidelines should be implemented in a flexible manner which suits the requirements of each particular Unit of the University.
These guidelines will be of particular assistance to Units in the midst of developing
systems, or Units whose workplace management is in need of improvement. The sections on risk management and instruction and training are particularly important for Units in this position.

پاسخ دهید