دانلود 100 سوال تستی درس فیزیک

دانلود 100 سوال تستی درس فیزیک

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 213 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 40,000 ریال

تعداد نمایش: 508 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

40,000 ریال – خرید

نیروی ثابتی در مدت   ثانیه به جسم ساکنی به جرم   کیلو گرم اثر می کند اگر بزرگی نیرو   نیوتون باشد کار نیرو چقدر است ؟ «خ.ا»      

1)                                                  3)  

         2)                                                      4)  

 

1              زمین نیروی گرانشی برابر  نیوتون به ماه وارد می کند ماه در یک دوره ی تناوب  متر جابه جا می شود کاری که نیروی گرانشی در این تناوب روی ماه انجام می دهد چقدر است ؟  «خ.ع»

1) صفر                                                 3)  

          2)                                       4)   

 

2              شخصی جعبه ای به جرم  را ازروی سطح زمین با شتاب ثابت    

بالا می برد با پیدا کردن نیروی وزن و کار نیروی شخص پس از 3 ثانیه کار بر آیند را حساب کنید ؟ «خ.ع»

1)                                                      3) 

         2)                                                 4) 

 

3              صندوقی به جرم    به وسیله ی طنابی با نیروی   نیوتون و با زاویه ی   درجه نسبت به افق کشیده می شود اگر شتاب   باشد وقتی سرعت به   می رسد چه مسافتی جابهجا شده است ؟کار بر آیند را حساب کنید .(از اصطکاک صرف نظر شود )«خ.ع»

1) صفرو                                            3)    و 

          2)   وصفر                                        4)    و

 

4              جسمی به جرم   با سر عت   روی سطح افقی حرکت می کند و پس از پیمودن مسافت   متر می ایستد ضریب اصطکاک بین جسم و سطح چند است ؟ «خ.ع»

1 )                                                      3) 

          2)                                                  4) 

 

5              در شکل زیر وزنه  Aبه kg1با سرعت ثابت پایین می آید در هر ثانیه j15 انرژی گرما در اثر اصطکاک ایجاد می شود سرعت وزنه ها چند متر بر ثانیه است ؟ «خ. ا»

1)                                                      3) 

         2)                                                    4) 

 

 

6              اگر جرم هر وزنه   و ضریب اصطکاک بین سطح وجسم    باشد کشش نخ چند نیوتون است ؟«خ.ک»

1)                                                       3)  

         2)                                                4)  

 

 

7              در شکل مقابل نیروی کشش نخ افقی چند نیوتون است؟ «خ.ع»

1)                                                       3) 

         2)                                                     4) 

               

 

8              جسمی روی سطح شیب داری به زاویه ی   در جه بدون سرعت اولیه از بالا ی سطح رها می شود در صورتی که شتاب حرکت جسم روی سطح شیب دار   باشد ضریب اصطکاک چقدر است؟ «خ.ک»

1)                                                      3) 

          2)                                                      4) 

 

9              گلوله ای از ارتفاع hرها شده و به  سطح زمین برخورد می کند سرعت گلوله را در ارتفاع   بدست آورید ؟(ازمقاومت هوا چشم پوشی کنید ) «خ.ع»

1)                                                        3) 

          2)                                                      4) 

 

10            جسمی بر روی یک سطح افقی تحت اثر یک نیروی F باسرعت ثابت چهار متر بر ثانیه حرکت می کند اگر نیروی اصطکاک جنبشی   نیوتون باشد کار نیروی Fدر هر دقیقه چند کیلو ژول است ؟ «خ. ا»

1)                                                       3) 

         2)                                                       4) 

 

11            شخصی به  کیلو گرم در آسانسور روی باسکول ایستاده است اگرآسانسور با شتاب   رو به پایین شروع به حرکت می کند وزن ظاهری شخص چقدر است  چقدر است ؟ «آ. ق»

1)                                                    3) 

          2)                                                   4) 

 

12            جسمی به جرم   مطابق شکل تحت تأثیر نیروی ثابت  نیوتون که با راستای افق زاویه ی   درجه می سازد کشیده می شود اگر ضریب اصطکاک جنبشی  باشد شتاب حرکت چقدر است ؟ «خ.س»

1)                                                   3) 

         2)                                                        4) 

 

13            اتو مبیلی به جرم یک تن با سرعت  در حرکت است . راننده اتومبیل ناگهان مانعی را در   متری خود می بیند و ترمز می کند .اگر ضریب اصطکاک بین لاستیک اتومبیل و جاده   باشد ،آیا اتومبیل به مانع برخورد می کند ؟ «آ. ق»

1)                                                       3) 

         2)                                                        4) 

 

14            گلوله ای از نقطه A رها می شود و در مسیر خود از دایره ای به شعاع  عبور میکند سرعت گلوله را در نقطه ی B بدست آورید ؟   «خ. ا»

1)                                                  3)  

         2)                                                       4)  

 

15            گلو له ای را مطابق شکل از نقطه ی A(از ارتفاع   متری ) با سرعت به طرف پایین پرتاب می کنیم به ترتیب سرعت گلوله در پایین ترین نقطه و ارتفاع گلوله در بالاترین نقطه ای که گلوله می تواند به آنجا برسد را بدست آورید ؟(از اصطکاک صرف نظر شود ) «خ.ک»

1)                                               3) 

         2)                                                      4) 

پاسخ دهید