مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 47.0 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 20,000 ریال

تعداد نمایش: 16 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

20,000 ریال – خرید

اين پژوهش با هدف مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار انجام گرفت . جامعه آماري اين پژوهش شامل 60نفر بودند كه در دو گروه زن و مرد 30نفره  (15نفرمبتلا به سوء مصرف مواد و15 افراد بهنجار)  قرار گرفتند و به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند . براي جمع آوري داده ها از مقياس هاي  طرحواره هاي يانگ (YSQ   75) استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي ميانگين و انحراف معيار براي آمار توصيفي و براي فرضيه ها از مانوا استفاده شد. نتايج نشان داد كه در هر پنج حوزه طرحواره هاي ناسازگار بريدگي و طرد ، خودگرداني و عملكرد مختل ، محدوديت هاي مختل ، ديگر جهت مندي و گوش به زنگي بيش از حد وبازداري ميانگين استفاده از اين طرحواره ها در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به گونه معناداري  بالاتر از افراد بهنجار مي باشد. . پيشگيري و درمان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بدون شناخت مولفه هاي اساسي مانند طرحواره هاي ناسازگار اوليه با مشكل مواجه خواهد شد براساس اين يافته ها مي توان با طرحواره درماني افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و ارائه آموزش مناسب به خانواده ها از مشكلات ناشي از طرحواره ها كه عامل مهمي درسوق دهي شناخت و رفتار افراد است جلوگيري كرد .

واژگان كليدي  طرحواره هاي ناسازگار اوليه ، افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، افراد بهنجار

مقدمه

اختلالات مربوط به سوء مصرف مواد شيوع بالايي داشته و عوارض زيادي را ايجاد مي كنند. طيف درمان هاي دارويي و روان درماني مربوط به اين مشكلات رو به گسترش است . پيچيدگي عوامل زيست شناختي ژنتيك  و اجتماعي /محيطي در ايجاد اين اختلالات ، هر فردي را مستلزم داشتن مهارت هاي ويژه با اين بيماران مي كند. . وجود 000/200/1 افراد وابسته به مواد و000/800  نفر مصرف كننده تفنني ، از معضلات عمده اي است كه موجب فروپاشي خانواده ها و مشكلات متعاقب آن مي شود . با در نظر گرفتن سابقه طولاني مصرف مواد افيوني در ايران مي توان به شدت آسيب پذيري جامعه پي برد(صرامی،1382). مشكلات مربوط به سوء مصرف مواد باعث ناتواني هاي چشمگيري در درصد بالايي از مردم مي شوند . سوء مصرف مواد غيرقانوني بر زمينه هاي متعدد عملكرد افراد تاثيرگذاشته و تشخيص همزمان[1] بيماريهاي ديگر در 60تا 75درصد بيماران مبتلا به اختلال هاي مربوط به مواد ديده مي شود .. سندرمهاي ناشي از مصرف مواد مي توانند تابلوي كامل بيماري هاي روانپزشكي از جمله اختلالات اساسي خلقي ، روان پريشي، و اضطرابي را تقليد كنند .سوء مصرف مواد غيرقانوني بر زمينه هاي متعدد عملكرد افراد تاثيرگذاشته و تشخيص همزمان بيماريهاي ديگر در 60تا 75درصد بيماران مبتلا به اختلال هاي مربوط به مواد ديده مي شود.( كاپلان وسادوك، 2010،ترجمه ارجمند، رضائي، فغاني؛1390).

سوء مصرف مواد استفاده معمولاً سر خود ، از هر دارو يا ماده به صورتي كه مغاير با الگو هاي مورد تاييد جامعه يا علم طب باشد.

و ملاك تشخيصي DSM   IV   TR[2] براي سوء مصرف مواد به شرح زير مي باشد

الف) الگوي غير انطباقي مصرف مواد كه موجب ناراحتي يا تخريب قابل ملاحظه باليني شده و با يك يا چند علامت از علايم زير كه در طول يك دوره 12 ماهه روي مي دهند تظاهر مي كند 1    مصرف مكرر مواد كه منجر به ناتواني در برآوردن تعهدات عمده مربوط به نقش فرد در كار ، مدرسه يا خانه مي شود( مانند غيبت هاي مكرر يا عملكرد ضعيف شغلي مربوط به مصرف ماده؛ غيبت تعليق يا اخراج از مدرسه به دليل مصرف مواد ؛ مسامحه نسبت به فرزندان وخانه).2    مصرف مكرر مواد در موقعيت هايي كه در آنها مصرف ماده از نظر فيزيكي خطرناك است (مثلاً رانندگي يا كار با ماشين آلات تحت تاثير مواد). 3    مشكلات قانوني تكراري مربوط به مواد (مثلاً دستگيري به دليل رفتارهاي نادرست مربوط به مصرف مواد).4    مصرف مداوم مواد عليرغم مشكلات مكرر يا عود كننده اجتماعي يا بين فردي كه ناشي از تأثيرات ماده بوده يا بر اثر آن تشديد شده اند(مانند مشاجره با همسر در مورد نتايج مسموميت ، نزاع فيزيكي) .

ب) نشانه هاي فوق هيچ گاه واجد ملاك هاي وابستگي به اين خانواده از مواد نبوده اند .

بنابراين با توجه به اهميت شيوع سوء مصرف مواد و آثار جانبي آ ن ضرورت مي طلبد كه علل و عوامل موثر در گرايش به سوء مصرف مواد شناخته شوند نا از اين طريق پيشگيري ودرمان مناسبي صورت گيرد . متغیری که در پژوهش حاضر در مورد بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد مورد بررسی قرار گرفته است طرحواره های ناسازگار اولیه[3] است به باور یانگ[4] (1990) طرحواره های ناسازگار اولیه ساختارهای شناختی عمیق شامل باورهایی درباره خود هستند طرح واره ها سازمانهايي از واقعيت هستند كه به صورت نتيجه تجربيات عيني از محيط رشد مي يابند. طرحواره ها مطابق با پنج نياز تحولي كودك

 


[1] comorbid

[2] Diagnostic and statistical of manual of mental disorders four -Three Addition

[3] Early maladaptive schema

[4] Young 

پاسخ دهید