نيازسنجي و جايگاه نيازسنجي در فرايند برنامه ريزي

نيازسنجي و جايگاه نيازسنجي در فرايند برنامه ريزي

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 23.4 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 25,000 ریال

تعداد نمایش: 26 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

25,000 ریال – خرید

فلسفه و ضرورت نيازسنجي

نيازسنجي با شناسايي نيازهي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و درنتيجه بستر مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم حول نيازهاي اولويت يافته فراهم مي‌سازد بنابراين كليه تصميمات در خصوص تدارك اهداف خاص، محتواي آموزشي مناسب و استفاده مؤثر از ساير منابع و امكانات محدود تابعي از مطالعات نيازسنجي است (عباس زادگان، نيازسنجي آموزشي در سازمانها، 1381، ص55).

هدف نيازسنجي دستيابي به اطلاعاتي است درباره وظايف اصلي و عملي لازم براي ايفاي نقش شغلي و كسب دانش، مهارتها و نگرشهاي ضروري براي انجام آن وظايف، بنابراين نيازسنجي عملا يك ابزار گردآوري اطلاعات است كه اگر به درستي اعمال شود ما را از يك موضوع انفعالي و ابهام آميز در فعاليتهاي آموزشي خارج مي‌سازد (فتحي و اجارگاه، نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي 1375، ص44).

تعريف نيازسنجي

نيازسنجي فرايند شناسايي نيازهاي مهم و درجه بندي آنها به ترتيب اولويت و انتخاب نيازهاي كه بايد كاهش يافته و يا حذف شود (راجر كافمن و جري هرمن، 1374).

نه گام اساسي در نيازسنجي

1    تصميم‌يگري براي برنامه‌ريزي برمبناي داده‌هاي نيازسنجي

2    گزينش سطح نيازسنجي و برنامه‌ريزي، فراسوي كلان، كلان و خرد.

3    تعيين همكاران نيازسنجي و برنامه‌ريزي

4    جلب مشاركت همكاران نيازسنجي

5    جلب توافق جمعي درباره سطح نيازسنجي

6    گردآوري داده‌هاي مرتبط با نيازها (داده‌هاي نرم و داده‌هاي سخت)

7    فهرست كردن نيازهاي شناسايي شده و مورد تأييد جمع قرارگرفتن آنها

8    فهرست كردن نيازها به ترتيب اولويت

9    فهرست كردن مسائلي كه بايد براي آنهاچاره‌جويي كرد و جلب توافق جمعي (نيازهاي برگزيده شده)

پس از طي نه گام يادشده، قادر خواهيد بود

    نيازها را شناسايي كنيد

    نيازها را از نظر اولويت درجه‌بندي كنيد

    مهمترين را انتخاب كنيد

    موافقت همكاران را درباره اهميت هر يك از نيازها جلب كنيد (راجر كافمن و جري هرمن، 154، 1374)

اهداف نيازسنجي

    كشف به دنبال شناسايي نيازهاي اساسي مي‌باشد، برخلاف مقررات رايج، نيازها وضع شدني نيستند و بايد آنها را در زمينه‌ها و گروههاي مختلف مخاطبان كشف نمود.

    آزمون كردن آيا نيازها در پرتو تغييرات پيشنهادي در برنامه‌ها محقق مي‌شوند يا خير؟

    تشخيص به دنبال درك بهترين راه ممكن براي تحقق نيازها است اغلب اين نوع نيازسنجي به وسيله معلمان در كلاس درس انجام مي‌شود تا از طريق آن بهترين شكل تحقق نيازهاي دانش آموزان را دريابند.

    ارزشيابي فاصله بين برنامه هاي موجود از تحقق نيازها چقدر است؟

جايگاه نيازسنجي در فرايند برنامه ريزي

برخي نيازسنجي را مقدم بر مقوله تدوين اهداف در نظر مي‌گيرند و برخي مؤثر بر آن. (4 ديدگاه)

1    ديدگاه فراكنشي تقدم نيازسنجي بر تدوين اهداف و مقاصد آموزشي

2    ديدگاه واكنشي تقدم فرايند تعيين اهداف و مقاصد بر نيازسنجي

3    ديدگاه تركيبي ماهيت واكنشي و فراكنشي مدنظر است به موجب آن نيازسنجي در مرحله طراحي برنامه، هم قبل از تدوين اهداف و هم بعد از آن انجام مي‌شود يعني بسته به سطح تصميم گيري، نيازسنجي مي‌تواند ماهيتي واكنشي يا فراكنشي داشته باشد.

هدفهاي جزئي و معين برنامه

نيازسنجي

هدفهاي كلي

نيازسنجي

  

 

 

طراحي برنامه

 

4    جايگاه جامع نيازسنجي در هر سه مرحله اصلي طراحي، اجرا و ارزشيابي قابل شناسايي است. 

                نيازسنجي جهت دهنده به منظور تدوين برنامه و عناصر آن

اجرا

 

  

           

        نيازسنجي تعديل كننده به منظور انطباق برنامه با شرايط اجراي برنامه

ارزشيابي

 

  

                         نيازسنجي عطف به ماسق به منظور شناسايي هدفهاي مهم عقيم مانده

 

پاسخ دهید