دانلود تحقیق پنجره های upvc 25,000 ریال

دانلود تحقیق پنجره های upvc

پنجره های upvc مقدمه:. 4 مزایاوخصوصیاتدربوپنجرههای UPVC :. 5 نصبآسان. 7 ثباترنگ. 8 آببندیمناسببااستفادهازلاستیکهای Epdm.. 9 آببندیمناسببااستفادهازلاستیکهای Epd. 9 عایقحرارتی. 9 عایقصوتی. 10 [...]

مشاهده و خرید