دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 199,900 ریال

دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی [...]

مشاهده و خرید