دانلود پروژه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP)  واستفاده از الگوهاي آماري 79,000 ریال

دانلود پروژه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري

بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP)  واستفاده از الگوهاي آماري فهرست مطالب –۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰ ‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی [...]

مشاهده و خرید