بررسی انواع مدل ها و الگوهاي پيوند گراي اجتماعي و رفتار اجتماعي 35,000 ریال

بررسی انواع مدل ها و الگوهاي پيوند گراي اجتماعي و رفتار اجتماعي

مدل هاي شبكة عصبي كه مدل هاي پيوند گرا نيز ناميده مي شوند به نظر مي رسد كه نشان دهندة يك تغيير الگويي در روانشناسي شناختي، علم شناخت و هوش مصنوعي مي باشند. اين مدل ها ايدة ما را كه تصور مي كنيم [...]

مشاهده و خرید