بررسی انواع نابسامانيهاي زباني 15,000 ریال

بررسی انواع نابسامانيهاي زباني

طبقه بندي نابسامانيهاي زباني نابساماني زبان به هر نوع بي نظمي يا انحراف در كار توليد يا ادراك زبان گفته مي شود. بنابراين در وهله اول بايد آنها را به دو دسته تقسيم كرد 1    نابسامانيهايي كه مربوط [...]

مشاهده و خرید