بررسی سيستم استارت و دينام يكپارچه رایگان

بررسی سيستم استارت و دينام يكپارچه

سيستم استارت      دينام يكپارچه با هدف كاهش مصرف سوخت و آلودگي، طراحي شده است. اساس اين سيستم برمبناي سه استراتژي اصلي استوار است كه عبارتند از: 1. استارت      استاپ 2. بازيافت انرژي ترمز 3. [...]

مشاهده و خرید