بررسی شرایط دانش آموزان دارای عقب ماندگي ذهني و كودكان استثنايي 30,000 ریال

بررسی شرایط دانش آموزان دارای عقب ماندگي ذهني و كودكان استثنايي

اشاره  عقب ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست . چنانچه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند كه از نظر فعاليتهاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند به [...]

مشاهده و خرید