دانلود تحقیق بررسی آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند رایگان

دانلود تحقیق بررسی آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

1     سوره ی سجده آیه ی هفت آن خدایی که هر چیز را به نیکو ترین وجه خلق کرد و آدمیان را نخست از خاک بیافرید . 2     سوره ی حدید آیه ی سه او اول و آخر و پیدا و پنهان است و او به همه ی امور عالم و [...]

مشاهده و خرید