دانلود تحقیق و پروژه پایانی تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني اسلامي 199,900 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني اسلامي

چكيده2 مقدمه4 جايگاه تركيب‌بندي و رنگ در نگارگري 6 تركيب‌بندي و رنگ و تطابق آنها با يكديگر 12 نتيجه‌گيري 23 منابع و مأخذ25  چكيده: در همة هنرها و از جمله در نگارگري، پرداختن به تركيب‌بندي در جهت [...]

مشاهده و خرید