دانلود مقاله كنترل بهينه توان راكتيو در شبكه هاي انرژي الكتريكي 11,000 ریال

دانلود مقاله كنترل بهينه توان راكتيو در شبكه هاي انرژي الكتريكي

كنترل بهينه توان راكتيو در شبكه هاي انرژي الكتريكي خلاصه: در مقاله حاضر چند تابع هدف جهت كنترل بهينه توان راكتيو و ولتاژ سيستم معرفي شده و نهايتاً بهترين آنها برگزيده كه يك روش عددي غيرخطي بوده و [...]

مشاهده و خرید