پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا 699,900 ریال

پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

دانلود پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا اس پی دی فایل تنها ارائه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی شبيه سازي رشد و  عملكرد  برخي ژنوتيپ هاي  سويا ( Glycine max L.) با استفاده از  مدل CROPGRO-Soybean 1,199,000 ریال

پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

دانلود پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean  پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas  بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I 899,900 ریال

پروژه پایانی اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

دانلود پروژه پایانی اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع 799,900 ریال

پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع

دانلود پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع  پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium 699,900 ریال

پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium

دانلود پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium  پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium اس پی دی فایل تنها ارائه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي  در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر  تنش شوري اسمزي و ژيبرلين 799,900 ریال

پروژه پایانی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

دانلود پروژه پایانی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين  پروژه پایانی [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي آچاچي و ممان 1,199,000 ریال

پروژه پایانی تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي آچاچي و ممان

دانلود پروژه پایانی تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي آچاچي و ممان  پروژه پایانی تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي آچاچي و [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه 799,900 ریال

پروژه پایانی تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

دانلود پروژه پایانی تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه  پروژه پایانی تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده [...]

مشاهده و خرید