دانلود مقاله بذركاري 17,000 ریال

دانلود مقاله بذركاري

بذركاري موضوع : مقاله ای درمورد بذر کاری سبز شدن بذر در صورت فراهم بودن شرایط محیط (رطوبت، درجه حرارت …)با رشد جنین آغاز و اندامهای اولیه نهال شامل ریشه و ساقه با استفاده از مواد ذخیره در بذر [...]

مشاهده و خرید