دانلود مقاله شیوه ارائه مطالب

دانلود مقاله شیوه ارائه مطالب

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 90 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 22 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

شیوه ارائه مطالب

نوع فایل:ورد

تعداد صفحات:50

اندازه فایل:566کیلوبایت

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                          صفحه

فصل اول

مهندسی نرم افزار و روشهای آن                                             7

1-1 مهندسی نرم افزارچیست ؟                                                           7

2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته                                               7

3-1 شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا                                           8

4-1 معرفی Unified Modeling Language                              8

5-1 تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process                      9

فصل دوم

مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process                         11    

1-2 RUP چیست ؟                                                                       11

2-2 اصول ضروری RationalUnified Process                            11

3-2 RUP وچرخه تکرار                                                       12

4-2 فازها، اهداف ونکات اصلی                                                              14

– فازشروع ( Inception )                                                     14

– فازشناخت ( Elaboration )                                                                  15

– فازساخت (Constructin)                                                            15

– فازانتقال ( Transition )                                                             15

5-2 نکات اصلی                                                                              15

– چهارعنصراصلی مدل سازی                                                            15

6-2 نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری                                  16

– نقش ها(Roles )                                                                        16

– فعالیت ها(Activites)                                                                  16

– محصولات (Artifacts )                                                                17

– جریان های کاری (Workflows )                                                    17

7-2 عناصردیگرموجود در RUP                                                  17

8-2 ساختارایستای RUP                                                          18  

9-2 اصول RUP (جریان کاری )                                                                  18

10-2 تعریف کلی RUP                                                                             19

11-2 چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد                                   19

12-2 مواردضروری دریک پروژه RUP                                                20

1-12-2 توسعه دید ونگرش                                                             20

2-12-2 مدیریت برای اهداف                                                              21

3-12-2 شناسایی وامکان سنجی ریسک ها                                            22

4-12-2 عوامل مورد پیگیری                                                            22

5-12-2 امتحان کردن حالت تجاری                                                   22

6-12-2 طراحی معماری قطعات سیستم                                                        23

7-12-2 مراحل ساخت وآزمایش محصول                                                      24

8-12-2 تصحیح وبازبینی نتیجه ها                                                    24

9-12-2 مدیریت وکنترل تغییرات                                                     24

10-12-2 مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر                                               25

13-2 چرخه اصلی  Rational Unified Process                           25

1-13-2 تصورغلط                                                                           25

2-13-2 نکته مهم                                                                          26

3-13-2 جریان های کاری غیرثابت                                                        27

فصل سوم   

فازهای RUP                                                               28

1-3 مقدمه                                                                                   28

2-3 فاز  Inception                                                          28

1-2-3 فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception                                  29

2-2-3 حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات  Inception                            30

3-2-3- ارزیابی معیارها وضوابط                                                             30

4-2-3 خروجی های الزامی فاز  Inception                                           31

5-2-3 طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )             31

6-2-3 خروجی های اختیاری فاز  Inception                                          33

3-3 فاز  Elaboration                                                                  33

1-3-3 فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration                                    34

2-3-3 ساختارچرخه حیات فاز Elaboration                                         35

3-3-3 ارزیابی معیارها                                                                        35

4-3-3 محصولات وخروجی های الزامی این فاز                                            36

5-3-3 خروجی های اختیاری این فاز                                                      38

4-3 فازساخت   Construction                                                        39

1-4-3 ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin                                         39

2-4-3 فعالیت های ضروری درفاز Constructin                                40

3-4-3 نکات مهم درفاز Constructin                                           40

4-4-3 معیارارزیابی                                                                    40

5-4-3 خروجی های الزامی فاز Constructin                                    41

6-4-3 خروجی های اختیاری فاز Constructin                                         42

5-3 فاز انتقال Transition                                                        42

1-5-3 فعالیت های ضروری فاز Transition                                    44

2-5-3  ارزیابی معیارها                                                                44

3-5-3  خروجی های فاز Transition                                           45

منابع و مأخذ                                                                           47

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب  و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود.

فصل اول

مهندسی نرم افزار وروش های آن

1-1 مهندسی نرم افزار چیست ؟

مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد .

درواقع مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات ، دستیابی به راه حل ها ودستیابی به تئوریها ، روش ها وابزارهای مورد نیاز ودرانتها رسیدن به هدف مطلوب می باشد .

مهندسی نرم افزارباید درطول ساخت ، نگهداری توسعه وانفصال یک نرم افزار برهمه عملکردها نظارت داشته باشد .

2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته

در رهیافت طراحی نرم افزار بر اساس روش ساحت یافته، ابتدا به مسئله در حالت کلی نگاه می شود، آنگاه مسئله به قسمت های کوچکتر شکسته می شود، این کار آنقدر تکرار می گردد تا مسائل خرد شده به اندازه کافی قابل فهم و ساده باشند. این مراحل  به تجزیه عملیاتی معروف است. بیشتر اجزاء (توابع) در این روش نیاز به داده ها دارند که در سیستم عملیات در بانک های اطلاعاتی نگهداری می شوند. در واقع در این روش داده ها و توابع عملیاتی از هم تفکیک می گردند. پس از حل مسائل کوچکتر و ترکیب آنها با هم، مسئله اصلی قال حل خواهد بود.

مشکل اساسی در این رهیافت این است که اگر مسائل پیچیده باشد، سیستم در نگهداری اطلاعات با مشکل مواجه می شود. اگر در این سیستم ها نیاز باشد که تغییری صورت گیرد، این تغییر در مکان های زیادی باید اعمال گردد. در این صورت مشکلات تقریباً بزرگی به وجود می آید.

مهندسی نرم افزار ساخت یافته نیز بر اصول ذکر شده فوق مبتنی است. از جمله متدلوژی های مهندسی نرم افزار می توان به دو روش

( (structured Systems Analysis & Design Method  SSADM روش تحلیل و طراحی سیستم های ساخت یافته و (Jackson System Development) JSD توسعه سیستم جکسون، اشاره نمود.

3-1 شی ء گرایی و مهندسی نرم افزار شیء گرا 

از دید شیء گرایی داده ها و توابع به هم  مرتبط  هستند  و  در  یک  ماژول  قرار  می گیرند. در واقع هریک از این ماژول ها که مجموعه داده ها و توابع هستند که شیء نامیده می شوند. اشیاء در دنیای واقعی نیز می توانند به وسیله دو چیز مشخص گردند (مشخصه و رفتار).

اصول بنیادی که در شیء گرایی با آن مواجه هستیم، اشیاء، کلاس ها و وراثت می باشند. ایده شیء گرایی نیز به دنیای مهندسی نرم افزار راه یافته است و بر این اساس روش های مختلف مهندسی نرم افزار به وجود آمده است. که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

–  (object Modeling Technique) OMT

– (Real – time Object – Oriented Modeling ) ROOM

-Object – Oriented  Software Engineering ) OOSE)

-(Unified Modeling Language) UML

بدلیل آنکه از UML در مراحل توسعه نرم افزار (RUP) استفاده می گردد، در این قسمت جا دارد که در مورد UML توضیحات بیشتری بدهیم.

4-1 معرفی Unified Modeling Language

در میانه دهه نود، سه روش وجود داشت که از بقیه قویتر به نظر می رسید. این سه زبان که شروع به همگرایی کرده بودند، هریک دارای عناصری از دو روش دیگر نیز بود و دارای توانایی های منحصر بفردی نیز بودند :

  • Booch برای طراحی و پیاده سازی عالی به نظر می رسید. گرچه روش بوچ خیلی قوی بود ولی علائم زبان به سختی درک می شد.
  • OMT (تکنیک مدل سازی اشیاء) برای تجزیه و تحلیل بسیار عالی بود و بهترین روش برای سیستم های اطلاعاتی دارای داده های حساس به نظر می رسید.
  • OOSE (مهندسی نرم افزار به روش شیء گرا) به عنوان یک مزیت به مدل Use Case معروف است. Use Case تکنیک توانمندی برای درک رفتار کل سیستم هستند. (محدوده ای که شیء گرایی به طور سنتی در آن ضعیف بود)

در سال 1994 Gim Rumbaugh تاسیس کننده OMT و در سال 1995 Ivar Jacobson بنیانگذار OOSE هم به گروه Booch در شرکت Rational پیوست. بدین ترتیب گروه سه نفر بوچ ، رامبو و جاکوبسن مدل یکپارچه UML را به وجود آوردند.

UML یک  زبان  استاندارد برای مدل سازی اشیاء در توسعه سیستم های شی ء گرا می باشد. UML از ترکیب و اتحاد سه متدلوژی و طراحی شیء گرای فوق به وجود آمده است.

هدف اصلی UML ایجاد یک زبان مشترک برای مهندسان و تولیدکنندگان نرم افزار در تحلیل و طراحی سیستم های شیء گراست.

پاسخ دهید