1,199,000 ریال

دانلود پروژه پایانی کارآموزی کشاورزی

دانلود پروژه پایانی کارآموزی کشاورزی  پروژه پایانی بررسي کارآموزی کشاورزی اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی علم نماتد شناسی 899,900 ریال

پروژه پایانی علم نماتد شناسی

دانلود پروژه پایانی علم نماتد شناسی پروژه پایانی علم نماتد شناسی اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی خیار گلخانه ای 699,900 ریال

پروژه پایانی خیار گلخانه ای

دانلود پروژه پایانی خیار گلخانه ای پروژه پایانی خیار گلخانه ای اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسی اثر عوامل محيطي در رشد بهينه گياه و دام و به كارگيري صحيح نهاده هاي كشاورزي 1,199,000 ریال

پروژه پایانی بررسی اثر عوامل محيطي در رشد بهينه گياه و دام و به كارگيري صحيح نهاده هاي كشاورزي

دانلود پروژه پایانی بررسی اثر عوامل محيطي در رشد بهينه گياه و دام و به كارگيري صحيح نهاده هاي كشاورزي پروژه پایانی بررسی اثر عوامل محيطي در رشد بهينه گياه و دام و به كارگيري صحيح نهاده هاي [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا 699,900 ریال

پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

دانلود پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا اس پی دی فایل تنها ارائه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی تعیین الگوی کشت بهینه و مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه (مطالعه موردی در  شهر مشهد) 499,900 ریال

پروژه پایانی تعیین الگوی کشت بهینه و مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه (مطالعه موردی در  شهر مشهد)

دانلود پروژه پایانی تعیین الگوی کشت بهینه و مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه (مطالعه موردی در  شهر مشهد) پروژه پایانی تعیین الگوی کشت بهینه و مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه (مطالعه موردی در  [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی گیاه شناسی كاسنـي 899,900 ریال

پروژه پایانی گیاه شناسی كاسنـي

دانلود پروژه پایانی گیاه شناسی كاسنـي پروژه پایانی گیاه شناسی كاسنـي اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي  بانضمام  UAV،GPS ،GIS و  نقش آنها در حفظ گياهان 1,199,000 ریال

پروژه پایانی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان

دانلود پروژه پایانی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان پروژه پایانی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسی بذرپاشها 269,900 ریال

پروژه پایانی بررسی بذرپاشها

دانلود پروژه پایانی بررسی بذرپاشها  پروژه پایانی بررسی بذرپاشها اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی شبيه سازي رشد و  عملكرد  برخي ژنوتيپ هاي  سويا ( Glycine max L.) با استفاده از  مدل CROPGRO-Soybean 1,199,000 ریال

پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

دانلود پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean  پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان 899,900 ریال

پروژه پایانی تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

دانلود پروژه پایانی تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان  پروژه پایانی تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان اس پی دی [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران 979,900 ریال

پروژه پایانی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

دانلود پروژه پایانی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران  پروژه پایانی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas  بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I 899,900 ریال

پروژه پایانی اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

دانلود پروژه پایانی اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج (‎(Oryza satival L 599,900 ریال

پروژه پایانی بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج (‎(Oryza satival L

دانلود پروژه پایانی بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج (‎(Oryza satival L  پروژه پایانی بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع 799,900 ریال

پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع

دانلود پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع  پروژه پایانی بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium 699,900 ریال

پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium

دانلود پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium  پروژه پایانی بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium اس پی دی فایل تنها ارائه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي  در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر  تنش شوري اسمزي و ژيبرلين 799,900 ریال

پروژه پایانی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

دانلود پروژه پایانی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين  پروژه پایانی [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی کشت بافت های گیاهی 699,900 ریال

پروژه پایانی کشت بافت های گیاهی

دانلود پروژه پایانی کشت بافت های گیاهی  پروژه پایانی کشت بافت های گیاهی اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی ساخت و فرمولاسيون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه 699,900 ریال

پروژه پایانی ساخت و فرمولاسيون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

دانلود پروژه پایانی ساخت و فرمولاسيون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه  پروژه پایانی ساخت و فرمولاسيون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره كلزا 269,900 ریال

پروژه پایانی بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره كلزا

دانلود پروژه پایانی بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره كلزا  پروژه پایانی بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره كلزا اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي 979,900 ریال

پروژه پایانی بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي

دانلود پروژه پایانی بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي  پروژه پایانی بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی آماده سازی محیط کشت 699,900 ریال

پروژه پایانی آماده سازی محیط کشت

دانلود پروژه پایانی آماده سازی محیط کشت  پروژه پایانی آماده سازی محیط کشت اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر [...]

مشاهده و خرید