دانلود پایان نامه گیاه شناسی

دانلود پایان نامه گیاه شناسی

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 979,900 ریال

تعداد نمایش: 214 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 سپتامبر 2016

به روز رسانی در: 1 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

979,900 ریال – خرید

گیاه شناسی

نوع فایل : قالب بندی ورد

اندازه فایل:817 کیلو بایت

تعداد صفحات:84صفحه

فهرست

فصل اول: مقدمه و هدف
مقدمه و هدف   ۱
فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع
کلیات و مروری بر منابع   ۴
گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)    ۵
آرتمیزیا   ۶
۱-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان   ۶
۱-۱-۲- راسته آسترال   ۶
۲-۱-۲- تیره کاسنی   ۶
۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رویشی   ۷
۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی   ۷
۳-۱-۲- زیر تیره پرتو آساها (رادیه)   ۸
۴-۱-۲- طایفه بابونه   ۸
۵-۱-۲- جنس درمنه (آرتمیزیا)   ۸
۱-۵-۱-۲- آرتمیزیا سیبری    ۹
۱-۱-۵-۱-۲- اسامی مختلف گیاه   ۹
۲-۵-۱-۲- گیاه آرتمیزیا سانتولینا   ۱۰
۲-۱-۵-۱-۲ – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری   ۱۰
۳-۱-۵-۲- انتشار در جهان   ۱۱
۴-۱-۵-۱-۲- انتشار در ایران   ۱۱
۵-۱-۵-۱-۲- نوع مناطق رویش   ۱۲
۶-۱-۵-۱-۲- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی   ۱۲
۷-۱-۵-۱-۲- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش   ۱۳
۸-۱-۵-۱-۲- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه   ۱۳
۱-۸-۱-۵-۱-۲- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین)   ۱۴
۲-۸-۱-۵-۱-۲ – مکانیسم اثر آرتمیزنین   ۱۵
۳-۸-۱-۵-۱-۲ خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه   ۱۶
۲-۵-۱-۲ – کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی   ۱۷
۳-۵-۱-۲– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا   ۱۸
۱-۳-۵-۲-۱ اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه   ۱۹
۲-۳-۵-۱-۲- اثر ضد میکروبی درمنه   ۲۱
۳-۳-۵-۱-۲- اثرات ضد قارچی درمنه   ۲۱
۴-۳-۵-۱-۲- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه   ۲۲
۱-۲- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی   ۲۵
۲-۲- مشخصات راسته اسپیروریدا   ۲۵
۳-۲- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ   ۲۵
۴-۲- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی   ۲۶
۱-۴-۲-جنس نر   ۲۶
۲-۴-۲-جنس ماده   ۲۶
۳-۴-۲-محل زندگی   ۲۶
۴-۴-۲-سیر تکاملی   ۲۶
۵-۴-۲-تخم   ۲۷
۶-۴-۲-بیماریزایی   ۲۷
۷-۴-۲-همه گیری شناسی انگل در ایران   ۲۷
۸-۴-۲ همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا   ۲۹
۳-۲ – لوامیزول   ۳۲
۱-۳-۲- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول   ۳۲
۲-۳-۲- موارد کاربرد   ۳۳
۳-۳-۲- فارماکوکینتیک   ۳۴
۴-۳-۲-فارماکودینامیک   ۳۵
۵-۳-۲-عوارض جانبی   ۳۵
۶-۳-۲-مسمومیت دارویی   ۳۵
۷-۳-۲-تداخل دارویی   ۳۶
۸-۳-۲-احتیاطات لازم   ۳۶
۹- ۳-۲-میزان درمانی دارو   ۳۶
فصل سوم: مواد و روش کار
مواد و روش کار   ۳۷
۱-۳ مواد مورد استفاده   ۳۸
۱-۱-۳ – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده :   ۳۸
۲-۱-۳ مواد شیمیایی مورد استفاده   ۳۹
۲-۳- روش کار   ۳۹
۱-۲-۳-تهیه عصاره   ۳۹
۱-۱-۲-۳- انتخاب گیاهان مورد استفاده   ۳۹
۲-۱-۲-۳- خشک کردن   ۳۹
۳-۱-۲-۳ آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری   ۴۰
۴-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌ گیاهی   ۴۰
۵-۱-۲-۳-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف   ۴۱
۱-۵-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌های آبی   ۴۱
۲-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی   ۴۱
۳-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی   ۴۱
۴-۵-۲-۳- تهیه لوامیزول   ۴۱
۲-۲-۳- تهیه انگلها   ۴۲
۱-۲-۲-۳ تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها   ۴۲
۲-۲-۲-۳- جدا سازی انگلها   ۴۲
۳-۲-۳- انجام آزمایشات   ۴۲
فصل چهارم: نتایج
۱-۴ نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری   ۴۲
۲-۴ -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا   ۵۰
۴-۴-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا   ۵۱
۵-۴-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری   ۵۲
۶-۴- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا   ۵۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث   ۵۹
منابع فارسی   ۶۷
منابع لاتین   ۷۱

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه‌هاي مذكور استفاده مي‌كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي‌آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه‌هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي‌دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه‌هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي‌رود.

با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي‌شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي‌كنند و البته از جمله آنها، مي‌توان لواميزول را نام برد (41).

به همين دليل، بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان بهداشت جهاني، برنامه‌هاي وسيعي جهت استفاده از گياهان دارويي تدارك ديده اند. اين مراكز نقش گياهان دارويي را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقي نموده اند (41).

اما استفاده صحيح از گياهان دارويي، مشروط به وجود اطلاعات دقيق و علمي است. مسئله مقاومتهاي دارويي نيز هشداري جهت تجديدنظراستفاده از داروهاي شيميايي تلقي مي‌شود و البته داروهاي ضد انگلي نيز از اين امر مستثني نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ايجاد شده است.

از طرفي عفونتهاي انگلي، در حال حاضر، به عنوان بيماريهاي مزمن فراوان و جدي مطرح هستند و آلودگيهاي وسيع را در تمام نقاط دنيا و از جمله در ايران ايجاد مي‌كنند.

مجموعه اين عوامل ما را به سمت بررسي علمي و آزمايشگاهي اثر ضد انگلي، 2 گونه از گياه درمنه كه البته به فراواني در منطقه كرمان وجود دارند و ردپايي از اثر ضد انگلي آنها نيز در متون طبي قديمي يافت مي‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكريابيني نيز، طبق تحقيقات انجام شده در منطقه كرمان شيوع زيادي دارد و همچنين اين انگل مقاومت خوبي نيز در محيط آزمايشگاهي دارد(17 و 38). با توجه به اين دلايل بر آن شديم تا در پي بررسي اثر ضد انگلي گياه درمنه بر روي انگل پارابرونما اسكريابيني باشيم.

پاسخ دهید